5 x Venezuela

Modern Psykologi - - PERSONLIGT -

Folk­mängd: 31 mil­jo­ner.

Störs­ta stä­der: Hu­vud‍ sta­den Ca­racas (5 298 000 in­vå­na­re), Ma­racai­bo (2 451 000 in­vå­na­re), Va­len­cia (2 044 000 in­vå­na­re).

Språk: Spans­ka är of­fi­ci­ellt språk, där­ut­ö­ver ta­las ett 20-tal ur­folk­språk. Störs­ta re­li­gi­on: Ka­to­li­cism. Ne­ga­tiv till­växt: Venezuela har värl­dens störs­ta kän­da ol­je­re­serv. Ol­je­in­du­strin står för 95 pro­cent av lan­dets ex­port‍in­koms­ter. Ve­ne­zu­e­las eko­no­mi bör­ja­de upp­vi­sa en ne­ga­tiv till­växt år 2013. Den eko­no­mis­ka kri­sen har för­dju­pats se­dan pri­set på ol­ja kra­scha­de 2014. I dag har lan­det värl­dens säms­ta till­växt (mi­nus 18 pro­cent) och värl­dens högs­ta in­fla­tion (2 616 pro­cent un­der slu­tet av 2017). Un­der slu­tet av 2017 kräv­des 63 mi­ni­mi­lö­ner för att täc­ka en fa­miljs ba­sa­la mat­be­hov. En­ligt FN le­ver minst hälf­ten av be­folk­ning­en i dag i ex­trem fat­tig­dom.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.