74

Modern Psykologi - - INNEHÅLL - – Ka­rin Ska­ger­berg

När Lin­da-ma­rie Nils­son var 16 år la hon ut en bild av sig själv i en ny­in­köpt bi­ki­ni på sin blogg. Bilden spred sig och hon fick kom­men­ta­rer från kil­lar som sa att hon var äck­lig och som skrat­ta­de åt hen­ne. När hon fem år se­na­re la upp en strand­bild på sig själv i sam­ma bi­ki­ni, blev re­ak­tio­nen en helt an­nan. På någ­ra tim­mar ha­de hon fått 80 000 li­kes.

– Jag fick mejl från kvin­nor i al­la åld­rar som kän­de sig pep­pa­de. Folk och tid­ning­ar från he­la värl­den hör­de av sig. Det var jät­te­kul men ock­så sorg­ligt, att det blev en världs­ny­het att vi­sa upp en gans­ka van­lig kropp, säger Lin­da-ma­rie Nils­son, som är jour­na­list, in­flu­e­ra­re och kropps­ak­ti­vist med en tro­gen föl­jarska­ra.

Hon tror att bilden fick ett po­si­tivt ge­nom­slag den and­ra gång­en del­vis för att den kom­bi­ne­ra­des med bild­tex­ten: ”Om al­la med plat­ta ma­gar kan läg­ga ut bi­ki­ni­bil­der så kan väl jag.”

– Det in­spi­re­ra­de nog ef­tersom jag in­te skrev att jag skul­le änd­ra på mig. Då var det in­te li­ka van­ligt med den ty­pen av kropps­po­si­ti­va bil­der.

Även den här gång­en möt­tes bilden av hat och fo­rum­trå­dar ska­pa­des om hur hemsk den var, men Lin­da-ma­rie Nils­son upp­lev­de än­då att det var mind­re än den po­si­ti­va re­spons hon möt­te.

Nu har hon skri­vit boken Så lär­de jag mig att äls­ka min kropp (Norsted­ts), om re­san från själv­hat till att bli nöjd med sig själv och ar­be­ta för att bred­da nor­men om vil­ka krop­par som får sy­nas. Men boken hand­lar ock­så om hur hon gick in i väg­gen.

– Jag tänk­te all­tid på hur jag skul­le bli smal och kän­de att jag verk­li­gen in­te dög som jag var – så till den grad att jag ock­så he­la mitt liv har trott att jag mås­te över­pre­ste­ra på al­la and­ra plan för att kom­pen­se­ra att jag in­te var smal nog. Det gjor­de att jag till slut drab­ba­des av ut­matt­ning. Vad har du lärt dig? – Att det ald­rig var mig det var fel på och att den vik­ti­gas­te för­änd­ring­en in­te var det jag trod­de – att bli smal, gå ner i vikt och pas­sa in – ut­an mitt för­håll­nings­sätt. Tack va­re kropps­ak­ti­vis­men och att tän­ka an­norlun­da har jag in­sett att jag har sam­ma vär­de som al­la and­ra, ett vär­de som var­ken sit­ter i hur jag ser ut el­ler i hur jag pre­ste­rar.

FÖLJ LIN­DA-MA­RIE På lin­da­ma­ri­e­nils­son.se blog­gar hon om bland an­nat kropps­i­de­al.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.