Fort­sätt­ning från si­dan 17.

Vems guds­syn hål­ler du med om?

Modern Psykologi - - INNEHÅLL - – Ann La­ger­ström

Finns Gud? Här kan du in­spi­re­ras av fi­lo­so­fer och te­o­lo­ger som stöd­jer vän­ner­nas ar­gu­ment från si­dan 17. Nina kan lu­ta sig mot fi­lo­so­fen Fri­edrich Nietz­sche (1844–1900) som i slu­tet av 1800-ta­let ut­ro­pa­de: ”Gud är död!”. Ef­tersom det i mo­dern tid in­te läng­re går att tro på Gud, så har he­la den krist­na mo­ral som väs­ter­lan­det lu­tat sig mot ”kol­lap­sat”, me­na­de Nietz­sche. Ut­an Gud och Bi­belns mo­ral mås­te var och en ge­nom­fö­ra en to­tal­re­no­ve­ring av sin tro och mo­ral, och själ­va be­stäm­ma oss för en etik och vad vi ska tro på.

Amirs tan­kar på­min­ner om den irans­ka fi­lo­so­fen och te­o­lo­gen Al-gha­za­li (ca 1056–1111). I hans tolk­ning av Ko­ra­nen finns det ingen­ting i kos­mos som in­te in­går i Al­la­hs plan. Allt har satts igång av ho­nom, allt upp­rätt­hålls av ho­nom och på så sätt hän­der ingen­ting som Al­lah in­te kun­nat för­ut­spå. Män­ni­skan tror att hon är själv­stän­dig och fat­tar eg­na val, men i re­a­li­te­ten är allt som hän­der en del av den ked­je­re­ak­tion som Gud satt igång.

Ben bor­de lä­sa fi­lo­so­fen och för­fat­ta­ren Al­bert Camus (1913–1960) bok My­ten om Si­sy­fos, där han för­sö­ker re­da ut hur det kom­mer sig att vi in­te al­la tar li­vet av oss när vi än­då in­te vet om det finns nå­gon me­ning. Kanske är me­ning­en med li­vet trots allt in­te nå­got an­nat än att le­va. Att ar­be­ta, nju­ta, äls­ka, grä­la och på så sätt ska­pa vår egen etik och me­ning. Att vi gör det ut­an or­der från en hög­re makt är för Camus än­nu he­li­ga­re än om Gud fanns.

Den ame­ri­kans­ka te­o­lo­gen Sal­lie Mc­fa­gue (1933–) kanske är nå­got för Adrian. Hon ifrå­ga­sät­ter tra­di­tio­nel­la namn på Gud, och me­nar att var och en be­hö­ver ska­pa si­na eg­na ord för sin käns­la av sam­hö­rig­het med livets grund. På sam­ma sätt för­sö­ker hon hit­ta en ny re­la­tion med det gu­dom­li­ga. Man kan till ex­em­pel se på kos­mos och allt som in­går i det som Guds kropp. Tän­ker vi så, får vår re­la­tion till oss själ­va, vår egen kropp och na­tu­ren en an­nan in­ne­börd.

An­nis tro stäm­mer med den pro­te­stan­tis­ka krist­na kyr­kans grun­da­re Mar­tin Lut­her (1483– 1586). I pro­test mot ka­tols­ka kyr­kans re­li­gi­ons­ut­öv­ning vil­le han mins­ka präs­ter­nas makt och fö­ra re­li­gi­o­nen när­ma­re med­lem­mar­na. För att va­ra i re­la­tion till Gud be­hö­ver en män­ni­ska in­te bik­ta sig el­ler kö­pa av­lats­brev. Den som tror blir för­lå­ten si­na syn­der än­då. Hon får fräls­ning­en gra­tis, ge­nom Guds nåd. Dess­utom hjäl­per tron oss att gö­ra go­da gär­ning­ar.

EXISTENSEN Be­grun­da frå­gan om livets me­ning ut­i­från oli­ka fi­lo­so­fer och tän­ka­re.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.