Se pa­ti­en­ter­nas mål­ning­ar på Lill­ha­gens men­tal­sjuk­hus.

Nu för­svin­ner kons­ten från Lill­ha­gens men­tal­sjuk­hus.

Modern Psykologi - - INNEHÅLL - – Kristi­an Er­skog

Pe­ak-end-ru­le.

In­för kom­man­de re­no‍ ve ring­ar är pa­ti­ent­mål­ning­ar­na i kul­ver­tar­na un­der Lill­ha­gens gam­la men­tal­sjuk­hus i Gö­te­borg snart ett min­ne blott.

De tär full­bo­kat när Cent­rum­för kri­tis­ka kul­tur arvs­stu­di­er vid Gö­te­borgsu­ni­ver­si­tet ord­nar en sista vis­ning för all­män­he­ten. Mel­lan 1932 och 1998 var Lill­hagspar­kens sjuk­hus ett hem för psy­kiskt sju­ka. I dag har sto­ra de­lar av sjuk­hu­set ri­vits för att ge plats åt bo­stä­der och äldre­bo­en­de. Det en­da som vitt­nar om pa­ti­en­ter­na är ett 30-tal mål­ning­ar från sjuk‍hu­sets konst­pro­gram.

– De här mål­ning­ar­na har vi­sat att det går att ska­pa en an­nan vård för psy­kiskt sju­ka, säger Eli­sa­beth Pun­zi, do­cent i psy­ko­lo­gi vid Gö­te­borgs uni­ver­si­tet.

DET DROPPAR FRÅN ta­ket och det finns syn­li­ga spric­kor i väg­gar­na. En gång i ti­den var sjuk­hu­set en av sta­dens sto­ra ar­bets­gi­va­re, med fy­ra oli­ka kli­ni­ker. Från 1975 och fram till 1990-ta­let på­gick konst­pro­gram­met där pa­ti­en­ter fick ut­tryc­ka sig med pen­sel.

Eli­sa­beth Pun­zi pe­kar på en mål­ning som hon kal­lar Le­jon­ma­nen, av sig­na­tu­ren ”Syl­wa”.

– Det är nå­got lugnt och trös­te­rikt över den. Le­jo­nen lig­ger vid ha­vet och vin­den vi­ner över dem, säger hon.

Sig­na­tu­ren ”Syl­wa” har gjort fle­ra av mål­ning­ar­na, men för all­män­he­ten för­blir ver­kets upp­hovs­per­son ano­nym. Eli­sa­beth Pun­zi me­nar att mål­ning­ar­na be­rät­tar om en tid då bilden av pa­ti­en­ter­na för­ny­a­des, nå­got hon tyc­ker be­hövs även i dag.

– Vi tror att vi är ve­ten­skap­li­ga och kor­rek­ta, me­dan vi är gans­ka fyr­kan­ti­ga. Män­ni­skor är in­te ba­ra si­na svå­rig­he­ter, ut­an har ock­så ska­pargläd­je vil­ket des­sa verk på­min­ner oss om, säger hon.

Hon får med­håll av konst­nä­ren och sjuk­skö­ters­kan Inez Ed­ström, som är med och star­tar ett nytt lik­nan­de konst­pro­jekt på psy­ki­a­tris­ka kli­ni­ken på Öst­ra sjuk­hu­set i Gö­te­borg.

– Kons­ten kan fun­ge­ra som en fristad från di­a­gno­sen, säger Inez Ed­ström.

SJUK­HUS KONST Mål­ning­ar­na har hängt i kul­ver­tar­na på Lill­ha­gens gam­la men­tal‍ sjuk­hus.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.