Te­ra­pi­re­la­tio­nen, res dig upp och Mar­tin Kel­ler­man.

Än­nu bätt­re kon­takt om hen tjä­nar mer.

Modern Psykologi - - INNEHÅLL - – Ka­rin Ska­ger­berg

Spe­lar det nå­gon roll hur lik ens te­ra­peut är en själv? In­te sär­skilt, vi­sar en stu­die pub­li­ce­rad i Jour­nal of Cli­ni­cal Psycho­lo­gy. Fors­kar­na lät 28 psy­ko­te­ra­peu­ter och 547 pa­ti­en­ter, som be­hand­la­des för de­pres­sion, sva­ra på skatt­nings­for­mu­lär om den te­ra­peu­tis­ka si­tu­a­tio­nen. Det he­la på­gick un­der sju be­hand­lings­vec­kor med syf­tet att kart­läg­ga hur kön, ål­der och in­komst på­ver­kar den te­ra­peu­tis­ka al­li­an­sen, det vill sä­ga ban­det mel­lan te­ra­peut och pa­ti­ent. Det vi­sa­de sig att en bra te­ra­peu­tisk al­li­ans lät­tast upp­stod när psy­ko­te­ra­peu­ten var yng­re el­ler jämn­å­rig med pa­ti­en­ten. Dess­utom spe­la­de so­cio­e­ko­no­misk till­hö­rig­het roll – den te­ra­peu­tis­ka re­la­tio­nen på­ver­ka­des po­si­tivt av att te­ra­peu­ten ha­de hög­re so­cio­e­ko­no­misk sta­tus än kli­en­ten.

Huruvi­da det­ta i slutän­den på­ver­kar be­hand­lings­re­sul­ta­ten är dock oklart och ing­et man tit­tat på i stu­di­en, som gjorts av fors­ka­re vid Pon­ti­fi­cia uni­ver­si­dad ca­tó­li­ca de Chi­le.

AL­LI­ANS Kon­tak­ten blir bätt­re om te­ra­peu­ten är yng­re.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.