JUNG & J OYCE

Modern Psykologi - - INSIKT -

EN (O)LYCKLIG SYMBIOS

Psy­ko­lo­gen Carl Gustav Jung be­skrev i en re­cen­sion av Odys

seus 1932 hur uttrå­kad ro­ma­nen gjor­de ho­nom, men jäm­för­de ock­så Joyce med Go­et­he och Nietz­sche. Han skic­ka­de en ko­pia av tex­ten till för­fat­ta­ren, med ett brev som in­led­des: ”Your Ulys­ses has pre­sen­ted the world such an upset­ting psycho­lo­gi­cal pro­blem that re­pe­a­ted­ly I ha­ve be­en cal­led in as a sup­po­sed aut­ho­ri­ty on psycho­lo­gi­cal mat­ters.” Det­ta sägs ha gjort Joyce ”bå­de ir­ri­te­rad

och stolt”.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.