Nytt namn stär­ker trans­per­so­ner

Modern Psykologi - - INSIKT INTERVJUN - – Ma­ria Arnstad

Många unga trans­sex­u­el­la väl­jer ett namn som är skilt från det de fick som ny­föd­da. I en stu­die från Uni­ver­si­ty of Tex­as at Aus­tin frå­ga­de fors­ka­re 129 trans­sex­u­el­la i åld­rar­na 15 till 21 om de kun­de an­vän­da sitt själv­val­da namn i sko­lan, hem­ma, på job­bet och med kom­pi­sar. Ju fler mil­jö­er de kun­de an­vän­da nam­net i, desto fär­re var rap­por­ter­na om all­var­lig de­pres­sion, själv­mordstan­kar och själv­mords­för­sök.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.