9 x Nadia Murad

Modern Psykologi - - PERSONLIGT -

Ål­der: 25 år.

Kom­mer från: Sin­jar i Irak. Bor nu: Med sin sys­ter i en stad nå­gon­stans i Tyskland.

Gör: Ar­be­tar som män­ni­sko‍ rätts­ak­ti­vist och är FN:S good­wil­lam­bas­sa­dör.

No­mi­ne­rad: 2016 till No­bels freds­pris.

Ak­tu­ell: Med sin egen be­rät­tel­se Den sista flic­kan: Be­rät­tel­sen om min fång­en­skap och kamp mot Isla­mis­ka sta­ten (Al­bert Bon­ni­ers för­lag).

Drivs av: Vill få upp­rät­tel­se och vill att de som ut­för­de folk­mor­det ska straf­fas.

Dröm­mer om: En egen fa­milj och att star­ta egen verk­sam­het i form av en skön­hets­sa­long. Hon vill ock­så hjäl­pa and­ra ya­zi­dis­ka kvin­nor att star­ta eget, som en väg bort från flyk­ting­läg­ren och in i en fri­a­re, mer själv­stän­dig till­va­ro.

Läng­tar ef­ter: Sin fa­milj. De som över­lev­de folk­mor­det har hon näs­tan dag­lig kon­takt med. Hon läng­tar ock­så till­ba­ka till Irak, även om det just nu känns omöj­ligt att bo där.

SANNINGSVITTNE I sep­tem­ber 2016 ta­la­de Nadia Murad in­för FN:S ge­ne­ral‍ för­sam­ling.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.