Folk­mor­det på ya­zi­di­er­na

Modern Psykologi - - PERSONLIGT -

I au­gusti 2014 på­bör­ja­de IS, Isla­mis­ka sta­ten, det som FN de­fi­ni­e­rat som folk­mord på ya­zi­di­er i nor­ra Irak. FN vi­sa­de att IS för­sökt utro­ta he­la den 400 000 per­so­ner sto­ra folk­grup­pen ge­nom mord och sla­ve­ri. Över 10 000 per­so­ner till­fång­a­togs el­ler dö­da­des.

Män och poj­kar tving­a­des att väl­ja mel­lan att kon­ver­te­ra till islam el­ler att av­rät­tas, kvin­nor och flic­kor sål­des och skänk­tes bort som sexsla­var.

Det finns upp­gif­ter om att 5 000 ya­zi­dis­ka kvin­nor och flic­kor tving­a­des bli sexsla­var, och fort­fa­ran­de är många kvar i fång­en­skap. Käl­lor: Nadia Murad, SVT Ny­he­ter, Fo­rum för le­van­de histo­ria

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.