SÅ FUNKAR DE EX­E­KU­TI­VA FUNK­TIO­NER­NA

Modern Psykologi - - PERSONLIGHETEN) DEN MOGNA -

Vå­ra ex­e­ku­ti­va funk­tio­ner tar in in­for­ma­tion, pro­ces­sar den i hjär­nan, fat­tar be­slut och age­rar. En­kelt ut­tryckt skul­le de kun­na kal­las ”hjär­nans di­ri­gent”.

När vi ut­för väl in­ö­va­de och va­ne­mäs­si­ga hand­ling­ar är in­te kra­vet på sam­ord­ning så stort. Men så fort nå­got ovän­tat in­träf­far krävs hög­re pla­ne­ring och styr­ning för att upp­nå det öns­ka­de må­let – och då kom­mer de ex­e­ku­ti­va funk­tio­ner­na in i bilden.

Ge­nom att mä­ta des­sa funk­tio­ner i hjär­nan skul­le man kun­na ta re­da på vem som fak­tiskt har för­ut­sätt­ning att nå den yp­pers­ta världs­e­li­ten. Det skul­le i så fall spa­ra klub­bar­na enor­ma peng­ar och ge spe­la­re med säm­re fy­sis­ka för­ut­sätt­ning­ar möj­lig­he­ten att nå sin ful­la po­ten­ti­al, i stäl­let för att ti­digt slås ut av jämn­å­ri­ga med väl ut­veck­lad fy­sik.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.