Shin­rin-yo­ku森林浴( )

Modern Psykologi - - PERSONLIGHETEN) DEN MOGNA -

I Ja­pan är skogs­bad, shin­rin-yo­ku, när­mast en folk­rö­rel­se. Lan­det be­står till sto­ra de­lar av skog och sko­gen an­vänds fli­tigt för av­kopp­ling och re­kre­a­tion. Skogsterapi har fö­re­kom­mit un­der struk­tu­re­ra­de for­mer se­dan 1980-ta­let. De se­nas­te åren har kon­cep­tet ock­så spri­dits till USA och Eu­ro­pa.

Shin­rin-yo­ku kan tilläm­pas på många oli­ka sätt, bå­de gui­dat och ogui­dat. Of­ta hand­lar det om en myc­ket lång­sam vand­ring på mju­ka sti­gar. Del­ta­gar­na kan ock­så få för­slag på ak­ti­vi­te­ter som kan öpp­na sin­ne­na och gö­ra att de upp­le­ver na­tu­ren på ett nytt sätt.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.