5 x Ing­mars te­ra­pi

Modern Psykologi - - PERSONLIGHETEN) DEN MOGNA -

Smult­ron­stäl­let (1957): Ro­ad­mo­vie som tving­ar Victor Sjö­ströms käns­lo­kal­la pro­fes­sor Isak Borg, på väg mot pro­mo­ve­ring i Lund, att kon­fron­te­ras med sitt inre – i dröm och verk­lig­het. Såsom i en spe­gel (1961): Har­ri­et Anderssons schi­zo­fre­na Ka­rin käm­par för att hål­la sig fly­tan­de i det­ta of­ta ci­te­ra­de kam­mar­spel, hjälpt och stjälpt av tre män i hen­nes nä­ra om­giv­ning.

Per­so­na (1966): Berg­mans kanske mest konst­när­ligt in­fly­tel­se­ri­ka film om en in­ta­gen skå­de­spe­lers­ka och en in­ta­gan­de sjuk­skö­ters­ka som ut­by­ter tys­ta och ut­ta­la­de er­fa­ren­he­ter och går upp i varand­ra.

An­sik­te mot an­sik­te (1976): Liv Ull­mann spe­lar en psy­ki­a­ter som går allt läng­re in i psy­kisk ohäl­sa i en film starkt in­spi­re­rad av Art­hur Ja­novs pri­mal­te­ra­pi och hans te­o­ri­er om be­ty­del­sen av barn­do­mens bort­träng­ning­ar.

Ur ma­ri­o­net­ter­nas liv (1978): Un­der­tryck­ta im­pul­ser från barn­do­men styr, en­ligt fil­mens i all­ra högs­ta grad in­vol­ve­ra­de psy­ki­a­ter, ock­så mo­tiv­bil­den i Berg­mans mord­histo­ria till­kom­men un­der ex­il­pe­ri­o­den i Mün­chen.

VÅR­DA­RE OCH PA­TI­ENT Per­so­na skild­rar sym­bi­o­sen mel­lan Bi­bi Anderssons sjuk­skö­ters­ka och Liv Ull­manns pa­ti­ent.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.