Om mind­ful­nessre­san till Ne­pal:

Modern Psykologi - - ANNONS -

Pris: från 29 750 kr Avre­sa: 14/10 Reslängd: 10 da­gar Avre­se­ort: Stock­holm, Kö­pen­hamn Res­mål: Kat­man­du, Phar­ping, Pa­tan, Na­gar­kot, Bhak­ta­pur I pri­set in­går:

Flyg med Qa­tar Air­ways tur och re­tur till Kat­man­du. Pri­set gäl­ler för avre­sa från Stock­holm, Kö­pen­hamn på för­frå­gan.

Mag­nus Fridh del­tar un­der he­la re­san i Ne­pal. Dess­utom med­ver­kar en eng­elsk­ta­lan­de ne­pa­le­sisk gui­de på var­je res­mål. Sär­skilt ut­val­da ho­tell av tu­rist­klass, del i dub­bel­rum. Al­la mål­ti­der (fru­kost, lunch och mid­dag) ex­kl. mål­tids­dryck. Ut­flyk­ter en­ligt pro­gram. Trans­por­ter, ba­ga­ge­han­te­ring, ne­pa­le­sis­ka skat­ter, dricks, mo­nu­ment‍ och en­tré­av­gif­ter.

Mag­nus Fridh bör­ja­de me­di­te­ra i ton­å­ren och har ge­nom stu­di­er i ti­be­tansk budd­hism och uni­ver­si­tets­stu­di­er i in­do­lo­gi för­dju­pat sig i äm­net. Han un­der­vi­sar grup­per i ash­tang­ayo­ga, mind­ful­ness och me­di­ta­tion och är även en av grun­dar­na till Mind­ful­ness Ap­pen. År 2017 kom Mag­nus förs­ta bok

Vi­lo­lä­ge: Mind­ful­ness och me­di­ta­tion i var­da­gen (Na­tur & Kul­tur). Det är en kon­kret bok om att vän­da stress, rast­lös­het och oro till still­het och lugn i en stres­sig var­dag Al­la del­ta­ga­re på re­san får ett ex­em­plar av boken!

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.