Ta­ma ka­nin­hjär­nor och risk­be­nä­gen sur­het.

Marsh­mal­low­testet i back­spe­geln.

Modern Psykologi - - INNEHÅLL - – Ka­rin Ska­ger­berg

Att vå­ra hus‍djurs‍ ka­ni­ner är lug­na­re än si­na vil­da ur­sprungsar­ter syns i be­te­en­det, men ock­så i de­ras hjär­nor. Det kon­sta­te­rar en in­ter‍ na­tio­nell fors­kar­grupp, från bland an­nat Uppsa­la uni­ver­si­tet, som har stu­de­rat ka­nin­hjär­nor med hjälp av mag­net­ka­me­ra.

De föd­de upp åt­ta vil­da och åt­ta ta­ma ka­ni­ner un­der likar­ta­de för­hål­lan­den och ana­ly­se­ra­de se­dan bild­da­ta av de­ras hjär­nor. Vis­sa tyd­li­ga skill­na­der i hjär­nans ut­veck­ling mel­lan vil­da och ta­ma ka­ni­ner syn­tes. Tam­ka­ni­ner­na hade mind­re hjär­na i re­la­tion till sin kropps­stor­lek och mind­re amyg­da­la, som of­ta be­skrivs som hjär­nans räds­lo­cent­rum, men stör­re me­di­al pre­fron­tal­kor­tex, som spe­lar roll för att kon­trol­le­ra räds­lan.

Fyn­den stäm­mer över­ens med att tam­ka­ni­ner är mind­re räd­da och in­te har nå­got starkt flykt­be­te­en­de i jäm­fö­rel­se med vild­ka­ni­nen, vars star­ka flykt­re­spons är livsnöd­vän­dig, me­nar fors­kar­na.

VILD VS. TAMSkill­na­der mel­lan tam- och vild­ka­ni­ner syns ihjär­nan.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.