Ka­rin Svens­son

Modern Psykologi - - REDAKTION -

Ka­rin är fri­lans­jour­na­list, in­tres­se­rad av vad ak­tu­el­la fil­mer sä­ger om sam­ti­den och trivs bäst i gräns­lan­den mel­lan film och psy­ko­lo­gi, histo­ria, po­li­tik och ve­ten­skap. Hon skri­ver för bland and­ra TT, fins­ka YLE och Svens­ka Dag­bla­det. På si­dan 54 be­rät­tar hon om do­ku­men­tär­fil­men

Flot­ten, om ett bort­glömt psy­ko­lo­giskt ex­pe­ri­ment: ”Fil­men ger hopp om mänsk­lig­he­ten, trots att den hand­lar om ett mas­sivt miss­lyc­kan­de.”

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.