Staf­fan Eng

Modern Psykologi - - REDAKTION -

Staf­fan är fri­lans­jour­na­list och lit­te­ra­tur­ve­ta­re med ett in­tres­se för ve­ten­skap, kul­tur och språk. Av egen er­fa­ren­het vet han hur myc­ket lät­ta­re det går att lä­ra sig spans­ka, frans­ka och ita­li­ens­ka om man drar nyt­ta av psy­ko­lo­gis­ka in­sik­ter om min­net. På si­dan 28 skri­ver han om vil­ken roll psy­ko­lo­gi och hjärn­forsk­ning kan spe­la för sko­lan. Själv tror han att kun­ska­per­na där­i­från är ett nöd­vän­digt, men in­te till­räck­ligt, vill­kor för att ut­veck­la un­der­vis­ning­en.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.