[FRÅ­GA!]

Modern Psykologi - - INSIKT -

Att le­va sig in i nå­gon an­nans per­spek­tiv är in­te det bäs­ta sät­tet att ta re­da på vad hen kän­ner. Det vi­sar 25 ex­pe­ri‍ ment, där test­per­so­ner­na bland an­nat skul­le av­gö­ra vad nå­gon kän­de ut­i­från an­sikts­ut­tryck samt gö­ra för­ut­sä­gel­ser om vad de­ras part­ner tyc­ker om. Trots att de fles­ta trod­de sig för­stå and­ra ge­nom per­spek­tiv­ta‍ gan­de, vi­sa­de det sig va­ra ett trub­bigt in­stru­ment. Sna­ra‍ re mins­ka­de pre­ci­sio­nen. När del­ta­gar­na i stäl­let frå­ga­de varand­ra om de­ras käns­lor och tan­kar öka­de där­e­mot för­stå­el­sen.

Käl­la: Jour­nal of Per­so­na­li­ty and So­ci­al Psycho­lo­gy

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.