NY BOK!

Modern Psykologi - - ANNONS - www.ve­ten­skaps­me­dia.se/room

Fo­to­gra­fen och psy­ko­te­ra­peu­ten Ca­ro­li­ne

Jen­sen har un­der tio år be­sökt te­ra­peu­ter på fy­ra kon­ti­nen­ter. Hen­nes fo­to­gra­fi­er vi­sar rum där män­ni­skor de­lar si­na in­ners­ta tan­kar och käns­lor. I boken re­flek­te­rar in­red­nings­ar­ki­tek­ten Ingrid Unsöld över hur tryg­ga rum ska­pas och hur mil­jön kan hjäl­pa män­ni­skor att öpp­na sig och tän­ka i nya ba­nor. Room for the­ra­py ger en unik in­blick i rum som an­nars är slut­na. 96 si­dor. Pris: 279 kr. Be­ställ på

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.