Yo­ga, bätt­re sex och för­fat­ta­ren Sara Strids­berg. OR­DET An­ti­so­ci­alt do­mi­nans­be­te­en­de.

Fun­kar all­ra bäst ihop med mind­ful­ness.

Modern Psykologi - - INNEHÅLL - – Ka­rin Ska­ger­berg

Om du kän­ner dig stres­sad kan det va­ra värt att tes­ta yo­ga. En stu­die vid Lunds uni­ver­si‍ tet vi­sar näm­li­gen att det kan mins­ka ång­est och för­bätt­ra söm­nen. Får man där­till mind­ful‍nes­s­trä­ning och så kal­lad psy­ko­e­du­ka­tion – allt­så fö­re‍läs­ning­ar och ut­bild­nings‍ mo­ment om psy­ko­lo­gis­ka te­man, där man får lä­ra sig om var­för vi mår dåligt – kan bå­de stress­ni­vå­er och de­pres­sions‍ sym­tom mins­ka.

Fors­kar­na lät 105 per­so‍ ner med kro­nisk stress del­ta i an­ting­en ett pro­gram med yinyo­ga, som är en åter­häm‍ tan­de och lugn yo­ga­form, el­ler i ett pro­gram kal­lat YOMI, där yinyo­ga kom­bi­ne­ras med mind­ful­nes­s­trä­ning och psy­ko‍edu­ka­tion. Det he­la på­gick i 5 vec­kor.

Re­su­la­ten har publi‍ce­rats i den ve­ten­skap­li­ga tid­skrif­ten PLOS One.

– Yinyo­gan ver­kar i sig va­ra hjälp­sam, men ger allt­så än­nu bätt­re ef­fek­ter i kom­bi­na‍ ti­on med mind­ful­ness och psy­ko­e­du­ka­tion, sä­ger Fri­da Hy­lan­der, som är psy­ko­log och har va­rit med och ut­veck­lat Yomi-pro­gram­met.

SLAPP­NA AVLugn och me­di‍ta­tiv yo­ga kan mins­ka ång­est och sömn­pro­blem.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.