Ka­rin Johansson

Modern Psykologi - - REDAKTION -

Ka­rin är le­gi­ti­me­rad psy­ko­log och fri­lans­skri­bent. Un­der sin tid på psy­ko­log­pro­gram­met i Umeå skrev hon för uni­ver­si­te­tets tid­ning Ver­tex och för­e­ning­en Psy­ko­logs­tu­dent Sve­ri­ge. Idén till tex­ten om rod­nad fick hon när hon un­der sin PTP (prak­tisk tjänst­gö­ring för psy­ko­lo­ger) kom på sig själv med att of­ta rod­na på job­bet och vil­le un­der­sö­ka hur det kom sig. På si­dan 60 kan du lä­sa ar­ti­keln. ”Ef­ter att ha skri­vit om rod­nad upp­le­ver jag att jag bryr mig mind­re om att jag rod­nar. Kanske fun­ge­ra­de skri­van­det te­ra­peu­tiskt.”

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.