”Bar­nen ska in­te be­hö­va kän­na på sig”

Ma­lin Berg­ström har skri­vit en för­äld­ra­bok om att skil­jas.

Modern Psykologi - - INSIKT INTERVJUN - – Jo­nas Matts­son

Psy­ko­lo­gen Ma­lin Berg­ström har ar‍ be­tat med för­äld­rar som se­pa­re­rar i drygt två de­cen­ni­er och fors­kar om skils­mäs­so­barn se­dan 2011. Nu har hon skri­vit Att skil­jas med barn: För­äld­rar i två hem (Bon­ni­er fak­ta).

– Boken hand­lar om vad som gag­nar bar­nen. En fäl­la är idén om att man mås­te um­gås och ha en vän­skaps­re­la­tion med den and­ra för­äl­dern. Men grund­prin­ci­pen är att bar­net ska skyd­das från kon‍ flik­ter och ne­ga­tiv ener­gi. Det som be‍ hövs är att för­äld­rar‍ na kan kom­mu­ni­ce­ra ne­utralt och kor­rekt och att bå­da ska bry sig om bar­net, i stäl­let för att läg­ga kraft på en re­la­tion som ut­sät­ter bar­net för en mas­sa ste­la si­tu­a­tio­ner.

Hur be­rät­tar man bäst för bar­nen att man ska skil­jas?

– Man ska be­rät­ta ti­digt. Bar­nen ska in­te be­hö­va und­ra och kän­na på sig, ut­an det är bra att gö­ra det här till nå­got tal­bart i fa­mil­jen. Man ska be‍ rät­ta till­sam­mans och kan gott pla­ne­ra in­nan hur man kan läg­ga upp det. Till ex­em­pel är det bra att ha ett ge­men‍ samt svar om det är så att den ena har träf­fat en ny. Och man ska pla­ne­ra vad man ska gö­ra ef­teråt. Det ska va­ra ett gans­ka kort sam­tal. Bar­nen kan få av­gö­ra när det är fär­digt. De kanske drar iväg el­ler stäng­er in sig på rum­met. Då är det bra att ha en plan för att lug­na ner och vi­sa att li­vet än­då fort‍sät­ter.

– Att man kom­mer att bris­ta i upp­fost­ran och att det kan man häm­ta igen. Men det gäl­ler att hit­ta ett mi­ni­mum av ra­mar och ru­ti­ner som man hål­ler på. Det ska­par trygg‍ het för bar­net och stad­ga för en själv. Se till att ha stun­der där man möts. Det gäl­ler att ge bar­net hopp och för­med­la att nu är al­la leds­na men att vi gör det här för att al­la ska få det bätt­re. Det finns ett nytt liv där fram­me.

Va­där­braatt­tänkapå un­der­själ­vaskils­mäs­san?

50 000 BARN Så många är med om att de­ras för­äld­rar se­pa­re­rarvar­je år i Sve­ri­ge.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.