Ing­en ökad krock­risk med ad­hd

Modern Psykologi - - INSIKT - – Ma­rie Alp­man

Fors­ka­re vid Sta­tens väg- och trans­port­forsk­nings­in­sti­tut i Lin­kö­ping lät 60 per­so­ner, varav 40 med ad­hd, kö­ra bil i en kör­si­mu­la­tor. Un­der den 25 mi­nu­ter långa bil­tu­ren upp­stod 15 oli­ka si­tu­a­tio­ner som kräv­de upp­märk­sam­het och åt­gär­der från fö­ra­ren, som ett barn el­ler en älg som går ut i vägen. Re­sul­ta­tet vi­sar att det in­te gick att se nå­gon skill­nad i kör­be­te­en­det mel­lan fö­ra­re med och ut­an ad­hd.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.