Vems är an­sva­ret på ba­det?

Fun­de­ra själv ut­i­från ett fi­lo­so­fiskt di­lem­ma.

Modern Psykologi - - DILEMMAT - – Ann La­ger­ström

Lunch på job­bet. El­len har nå­got som upp­tar hen­ne och ber ar­bets‍ kam­ra­ter­na om hjälp. – I som­ras när vi var på stran­den räd­da­de jag ett li­tet barn från att drunk­na. Plöts­ligt för­svann hon un­der ytan. Jag tit­ta­de mig om­kring, inga för­äld­rar. Så jag tog mig snabbt dit och drog upp hen­ne. Hon skrek och fäk­ta­de och då såg jag en mam­ma tit­ta upp från sin mobiltelefon och kom‍ ma ru­san­de. Nu när bar­nen och jag är på sim­hal­len är det li­ka­dant. Mas­sor av för­äld­rar som in­te har koll. Vad ska jag gö­ra? Är det min upp­gift att se ef­ter de­ras barn?

Ar­bets­kam­ra­ter­na blir en­ga­ge­ra­de och har oli­ka stånd­punk­ter. Vad tyc­ker du? På si­dan 72 kan du få stöd för din åsikt av en fi­lo­sof.

MINNA: Du ska in­te be­hö­va ta an­svar för det här. Se till att sim­hal­len för­bju­der mo­bil­te­le‍ fo­ner vid bas­säng­er­na.

SI­MON: Hur ska det gå till? Ska al­la få läm­na in si­na te­le­fo‍ ner vid in­gång­en i en lå­da som i vis­sa sko­lor? El­ler ska bad‍ vak­ter­na gå om­kring och va­ra mo­ral­po­li­ser?

MINNA: Men Si­mon. Det här hand­lar in­te om för­äld­rar­na, ut­an om bar­nen. Ba­ra i ju­li drunk­na­de fem barn!

SI­MON: Män­ni­skor mås­te få gö­ra som de vill. Var skul­le det slu­ta om vi bör­ja­de de­talj­reg‍ le­ra män­ni­skors fri­tid?

MINNA: Sä­ker­he­ten kan ju in­te hänga på El­len. Det här är en frå­ga för kom­mu­nen.

MOHAMMED: Men El­len, kan du in­te gå ihop med and­ra för‍ äld­rar och ska­pa opi­ni­on? Gö­ra po­si­ti­va men upp­ford­ran­de af‍ fi­scher med över­stru­ken mo­bil och be att få sät­ta upp dem …

EL­LEN: En för­äld­ra­för­e­ning kanske.

MOHAMMED: … el­ler bad­klä‍ der med sam­ma tryck. Och en dag så dy­ker ni ba­ra upp kläd­da i dem. ”Mo­bil­mam­mor­na, mo­bil­pap­por­na”, näs­tan som en per­for­man­ce.

Men vän­ta nu. Det där

SI­MON: skul­le ba­ra gö­ra mig för­ban‍ nad. Jag skul­le ta upp mo­bi­len di­rekt.

Nu vet jag, gör

MOHAMMED: bad­klä­der­na i barnstor­lek! Det blir än­nu star­ka­re och så de­las de ut i om­kläd­nings­rum­met.

Men Mohammed, det

MINNA: där kan in­te va­ra tillå­tet!

Jag kan se det fram­för

EL­LEN: mig, men jag är ing­en ak­ti‍ vist. Jag fort­sät­ter nog ta mitt per­son­li­ga an­svar när vi är och ba­dar och hål­ler ett öga på mi­na barn, och ett på and­ras.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.