Nya hjärn­cel­ler på två vec­kor

Svens­ka fors­ka­re od­la­de re­kord­snabbt.

Modern Psykologi - - INSIKT - – Ka­rin Ska­ger­berg

Fors­ka­re vid Lunds uni­ver­si­tet har ut­veck­lat ett sätt att snabbt od­la fram funk­tio­nel­la hjärn­cel­ler. Det hand­lar om gli­a­cel­ler, så kal­la­de astro­cy­ter, som man länge trod­de ba­ra ha­de en stöd­funk­tion i hjär­nan, men som vi­sat sig spe­la en vik­tig roll vid neu­ro­de­ge­ne­ra­ti­va sjuk­do­mar som de­mens och ALS.

Att få tag i mänsk­li­ga astro­cy­ter att stu­de­ra är dock svårt och att od­la fram dem i labb har hit­tills ta­git lång tid och va­rit bå­de dyrt och krång­ligt.

– Men med vår me­tod kan vi på ett en­kelt sätt fram­stäl­la fullt funk­tio­nel­la astro­cy­ter på ett par vec­kor i stäl­let för fle­ra må­na­der som det tar med tra­di­tio­nel­la till­vä­ga­gångs­sätt, be­rät­tar Hen­rik Ahle­ni­us, som le­der fors­kar­grup­pen bakom den nya me­to­den.

I en ar­ti­kel pub­li­ce­rad i Na­tu­re Met­hods be­skri­ver fors­kar­na hur de med hjälp av vi­rus ak­ti­ve­rat ge­ner i de em­bry­o­na­la stam­cel­ler­na, som un­der nor­mal ut­veck­ling re­gle­rar hur astro­cy­ter­na bil­das och på så sätt lyc­kats få stam­cel­ler­na att snabbt bil­da astro­cy­ter. Des­sa astro­cy­ter ef­ter­lik­nar en­ligt fors­kar­na myc­ket väl de hjärn­cel­ler som finns hos män­ni­skor och kan an­vän­das för att fors­ka om neu­ro­lo­gis­ka sjuk­do­mar. Möj­li­gen kan de i fram­ti­den även an­vän­das för trans­plan­ta­tion och be­hand­ling av des­sa sjuk­do­mar.

Hen­rik Ahle­ni­us, vars fors­kar­grupp främst stu­de­rar alz­hei­mer och and­ra neu­ro­de­ge­ne­ra­ti­va sjuk­do­mar, tror att den nya me­to­den av­se­värt kom­mer att un­der­lät­ta forsk­ning­en om astro­cy­ter och de­ras roll i många neu­ro­lo­gis­ka sjuk­do­mar.

Mer om od­la­dehjärn­cel­ler på Hjärn­da­gen 16 no­vem­ber: www.fof.se/ hjarn­da­gen

STJÄRNFORMADE CELLER Astro­cy­ter som fram­ställts av mänsk­li­ga em­bry­o­na­la stam­cel­ler.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.