” Ac­cep­tan­sen har ökat”

Modern Psykologi - - PERSONLIGHETEN -

Tre frågor till SVEN BÖLTE, pro­fes­sor på in­sti­tu­tio­nen för kvin­nor och barns häl­sa vid Ka­ro­lins­ka in­sti­tu­tet.

Hur van­ligt är au­tism? För 25 år se­dan an­såg man att det ba­ra var någ­ra pro­mil­le av be­folk­ning­en, men siff­ran har för­änd­rats myc­ket de se­nas­te åren. I dag upp­skat­tas att mel­lan 1 och 2 pro­cent har au­tism. I Stock­holm har 3,1 pro­cent av ton­å­ring­ar­na en au­tism­spektrumdi­a­gnos. Ty­der det på en över­di­a­gnosti­ce­ring? Vi lig­ger hög­re i Sve­ri­ge och Skan­di­na­vi­en jäm­fört med många and­ra län­der. Det på­går en dis­kus­sion om var­för och det är nå­got vi kom­mer att un­der­sö­ka när­ma­re. En för­kla­ring kan va­ra att det krävs en di­a­gnos för att få hjälp till ex­em­pel i sko­lan. Det finns ock­så en ökad medveten‍ het och ac­cep­tans. Är au­tism van­li­ga­re bland poj­kar? Fort­fa­ran­de får i ge­nom‍ snitt tre gång­er fler kil­lar di­a­gnos, och den siff­ran lig‍ ger hyf­sat sta­bilt. Det har fun­nits pro­blem med att upp­täc­ka flic­kor med hög‍ fun­ge­ran­de au­tism, men det har bli­vit bätt­re i Sve‍ ri­ge. Det finns hy­po­te­ser om att bi­o­lo­gis­ka fak­to­rer, som att poj­kar ba­ra har en x‍kro­mo­som, bi­drar till att au­tism är van­li­ga­re bland poj­kar, men ing­en kan i dag sä­ga vid vil­ken kvot som di­a­gnosti­ce­ring­en är helt jäm­ställd.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.