Lätt­smält om mo­bil­ba­lans

Modern Psykologi - - SMARTARE - – Ka­rin Ska­ger­berg

HJÄRN‍ BALANS: Di­gi­tal de­tox i en upp­kopp­lad var­dag

KATARINA GOSPIC [BROMBERGS FÖR­LAG]

Di­gi­tal de­tox. Det lå­ter li­te kläm­käckt och yt­ligt. Men i sin se­nas­te bok lyc­kas dok­torn i kog­ni­tiv neu­ro­ve­ten­skap, Katarina Gospic, över­ty­ga om var­för vi be­hö­ver just en så­dan. Att vi le­ver stres­si­ga liv och att det­ta går hand i hand med över­kon­sum­tion av och jäm­fö­rel­ser på so­ci­a­la me­di­er, det vet vi nog – men här får vi väl­be­höv­li­ga fak­ta och forsk­ning som vi­sar på det för­ödan­de i vår stän­digt upp­kopp­la­de var­dag.

Gospic tar ner det på en var­dag­lig och lät­till­gäng­lig ni­vå. Det är ex­em­pel­vis lätt att för­stå vad hon me­nar med ”tom­ma surf­ka­lo­ri­er”, som in­te ger oss nå­gon egent­lig nä­ring. För­u­tom häp­nads­väc­kan­de siff­ror över hur of­ta vi fak­tiskt tit­tar på vå­ra mo­bi­ler och forsk­nings­hän­vis­ning­ar till vad snab­ba kic­kar på so­ci­a­la me­di­er gör med vår hjär­na – så av­slu­tas var­je ka­pi­tel med en sam‍ man­fatt­ning och enk­la råd för att trap­pa ner mo­bil‍ an­vän­dan­det.

Boken kan möj­li­gen an­kla­gas för att ge en li­te för­enklad syn på vad som sker med vå­ra hjär­nor i ett sam­häl­le av snab­ba be­lö‍ ning­ar, men det enk­la upp‍ läg­get tror jag än­då kan va­ra en bra hjälp på vägen mot bätt­re mo­bil­ba­lans.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.