Oli­ka il­lu­sio­ner?

Modern Psykologi - - F+S -

Har syn­vil­lor nå­gon mot­sva­rig­het hos de and­ra sin­ne­na? Fö­re­kom­mer ex­em­pel­vis hör­sel­vil­lor el­ler kän­sel­vil­lor? Om in­te: Var­för? – Jes­si­ca

För att be­sva­ra din frå­ga mås­te vi först frå­ga oss vad vil­lor (el­ler il­lu­sio­ner) egent­li­gen är. En rim­lig de­fi­ni­tion är att det är till­fäl­len då vår hjär­na gjort an­ta­gan­den om hur sa­ker fö­re­fal­ler, som in­te nöd­vän­digt­vis stäm­mer över­ens med verk­lig­he­ten. I fal­let med syn­vil­lor kan det ex­em­pel­vis rö­ra sig om att vi upp­le­ver en färg som en an­nan, ba­se­rat på att de me­ka­nis­mer i hjär­nan som ger upp­hov till varse­bliv­ning­en gjort an­ta­gan­den om det om­gi­van­de lju­set. På sam­ma sätt som det finns syn­vil­lor, finns det kän­sel­vil­lor, hör­sel­vil­lor etc. Att syn­vil­lor kanske upp­levs som mer slå­en­de, kan ha att gö­ra med att sy­nin­for­ma­tion vik­tas som mer på­lit­lig i re­la­tion till de and­ra sin­ne­na.

Ett ex­em­pel på en slå­en­de kän­sel­vil­la är nå­got som kal­las the cu­ta­neus rab­bit il­lu­sion, el­ler di­rek­tö­ver­satt hud­ka­ni­n­il­lu­sio­nen: Ge­nom att knac­ka på ett spe­ci­ellt sätt på två oli­ka punk­ter på hu­den kan man få en per­son att upp­le­va att knack­ning­ar­na ”skut­tar” fram mel­lan punk­ter­na på plat­ser där man in­te be­rört hu­den!

Än mer in­tres­sant blir det när man kom­bi­ne­rar fle­ra oli­ka

Stu­di­er har vi­sat på för­änd­ra­de ni­vå­er av fle­ra sig­nal­sub­stan­ser vid anorex­ia

sin­nen till nå­got som kal­las ”mul­ti­sen­so­ris­ka il­lu­sio­ner”. I så­da­na kan man ma­ni­pu­le­ra kom­plexa varse­bliv­ning­ar, som ex­em­pel­vis upp­le­vel­sen av den eg­na krop­pen. Vil­lor av oli­ka slag är in­tres­san­ta då de kan lä­ra oss nå­got om hur hjär­nan ana­ly­se­rar och or­ga­ni­se­rar in­for­ma­tion från sin­ne­na.

Za­ka­ry­ah Ab­dul­ka­rim, lä­ka­re och hjärn­fors­ka­re, Ka­ro­lins­ka in­sti­tu­tet

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.