Häng­er syn och dygns­rytm ihop?

Modern Psykologi - - FRÅGOR + SVAR -

Kan hjär­nan få in­for­ma­tion om ljus och mör­ker ut­an fun­ge­ran­de syn? El­ler får blin­da ofrån­kom­li­gen störd dygns­rytm? – Ca­ri­na

Ja, hjär­nan kan få in­for­ma­tion om ljus/ mör­ker­väx­ling ut­an fun­ge­ran­de syn. Det för­ut­sät­ter att in­di­vi­den har en fun­ge­ran­de syn­nerv där in­for­ma­tion från nät­hin­nan kan nå hjär­nan. Den­na typ av ljus­in­for­ma­tion är ic­ke-vi­su­ell och har in­te kopp­ling till om man är se­en­de el­ler in­te. Den för­med­las via spe­ci­el­la ljusre­cep­to­rer i nät­hin­nan, vars nerv­trå­dän­dar går via syn­ner­ven till fle­ra oli­ka hjärn­cent­ra. Det­ta be­ty­der att vis­sa in­di­vi­der med syn­ned­sätt­ning har en väl fun­ge­ran­de dygns­rytm­re­gle­ring och and­ra in­te, be­ro­en­de på ska­dans ka­rak­tär.

Des­sa ljusre­cep­to­rer, som ba­ra ut­gör en bråk­del av al­la ljuscel­ler i nät­hin­nan, är sär­skilt käns­li­ga för blå våg­läng­der. Där­för är dags­ljus (som in­ne­hål­ler blått) spe­ci­ellt vik­tigt för dygns­ryt­men, och myc­ket ef­fek­ti­va­re än nor­malt elekt­riskt in­om­hus­ljus. Stör­ning­ar i dygns­rytm ses hos många som vis­tas myc­ket in­om­hus, spe­ci­ellt höst och vin­ter. Ett an­nat ex­em­pel på stör­ning är den grum­ling av ögon­lin­sen som kan ske med ökad ål­der, vil­ket bloc­ke­rar lju­sin­ta­get.

Ljus och mör­ker på­ver­kar dygns­rytm och där­med sömn, men även and­ra de­lar av hjär­nan som arousal- sy­ste­met (stress­re­gle­ring och va­ken­het) och hu­mör­re­gle­ran­de cent­ra (hipp­ocam­pus och amyg­da­la). Per­so­ner med pro­blem kan bli hjälp­ta av me­di­ci­ne­ring med hor­mo­net me­la­to­nin som är in­blan­dat i re­gle­ring­en av dygns­rytm och sömn. Även om ljus/mör­ker­väx­ling ger star­kast på­ver­kan kan mål­tids­rytm och so­ci­a­la ak­ti­vi­te­ter mot­ver­ka störd dygns­rytm. Ar­ne Low­den, sömn‍ och ljus­fors­ka­re, Stress‍ forsk­nings­in­sti­tu­tet, Stock­holms uni­ver­si­tet

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.