Klardrömmar: Kan de va­ra en nyc­kel till med­ve­tan­dets gå­ta?

Kan klardrömmar va­ra en nyc­kel till med­ve­tan­dets gå­ta?

Modern Psykologi - - INNEHÅLL - TEXT MI­RI­AM FRANKEL FOTO TARA MOORE/GETTY IMAGES

Han minns det ex­tremt tyd­ligt trots att det in­träf­fa­de år 1962. Han ha­de kom­mit hem ut­mat­tad från sjuk­hu­set runt kloc­kan 11 på för­mid­da­gen ef­ter en hel natt av sömn­ex­pe­ri­ment. Han bryd­de sig in­te ens om att dra ner per­si­en­ner­na ut­an föll ihop på säng­en och som­na­de näs­tan ome­del­bart. Han bör­ja­de dröm­ma — men nå­got var an­norlun­da. Han var kri­stall­klart medveten om att han låg och sov och kun­de till och med sty­ra vad som skul­le hän­da i dröm­men.

– Jag äls­kar att fly­ga så jag vil­le tes­ta om jag kun­de gö­ra det, be­rät­tar Al­lan Hob­son, nu­me­ra pro­fes­sor eme­ri­tus i psy­ki­a­tri vid Har­vard uni­ver­si­ty i USA.

– Jag ha­de inga pro­blem, jag var vikt­lös och jag flög.

Al­lan Hob­son — en pi­on­jär in­om dröm­forsk­ning­en och känd för att ha om­kull­kas­tat Sig­mund Freuds te­o­ri om att dröm­mar är ut­tryck för un­der­med­vet­na önsk­ning­ar — ha­de fram till dess va­rit skep­tisk till huruvi­da man verk­li­gen kan va­ra medveten i dröm­mens värld. Men den­na mor­gon ha­de han tes­tat ett trick från en bok läst han ny­li­gen, Stu­di­es in

42

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.