Fors­ka­ren Ju­lia Ud­dén vill att vi ska lä­ra barn att lju­da.

Ju­lia Ud­dén vi­sar hur hjärn­forsk­ning­en kan hjäl­pa pe­da­go­ger­na.

Modern Psykologi - - INNEHÅLL - – Jo­nas Matts­son

Att neu­ro­ve­ten­ska­pen har myc­ket att bi­dra med i sko­lan är nå­got som Ju­lia Ud­dén, hjärn­fors­ka­re med in­rikt­ning på språk vid Stock­holms uni­ver­si­tet, kan skri­va un­der på. In­te minst gäl­ler det frå­gan om vil­ken stra­te­gi som är bäst för att lä­ra barn att lä­sa. An­ting­en kan man fo­ku­se­ra på att bar­nen ska kän­na igen he­la ord, ord­bil­der, el­ler att lju­da or­den, bok­stav för bok­stav. Hjärn­forsk­ning­en har vi­sat att de här stra­te­gi­er­na mot­sva­ras av två se­pa­ra­ta vägar mel­lan syn­cent­rum, långt bak i hjär­nan, och hjär­nans kog­ni­ti­va funk­tio­ner, som lig­ger läng­re fram.

– Det finns en myt om att man ska lä­ra barn att lä­sa ge­nom att kopp­la he­la ord till in­ne­bör­den, men om man trä­nar på det sät­tet blir bar­nen säm­re på att lä­sa i det långa lop­pet. Det är en kun­skap som bör spri­das, att vi i stäl­let mås­te läg­ga ton­vik­ten på att lä­ra barn att lä­sa ge­nom att lju­da, sä­ger Ju­lia Ud­dén.

Var­för är det så?

– När man ska knäc­ka läsko­den mås­te man först an­vän­da sig av den egen­ska­pen i det skriv­na språ­ket att bok­stä­ver­na mot­sva­rar god­tyck­li­ga språk­ljud. Det hand­lar om att hö­ra språk­lju­den och att ut­ta­la dem själv, så att hjär­nans mo­to­ris­ka ko­der ak­ti­ve­ras. Vi vux­na lä­ser ord­bil­der, men det är för att vi har lärt oss det så små­ning­om.

Vil­ken roll spe­lar hjärn­forsk­ning­en­här?

– Den kan hjäl­pa lä­ra­re och för­äld­rar att få en över­skåd­lig bild. Man får in­te ba­ra ve­ta att det finns två läs­vä­gar, ut­an man får se dem rent kon­kret, att det mot­sva­ras av nå­got fy­siskt i hjär­nan. Ska vi ha hjärn­forsk­ning i lä­rar­ut­bild­ning­en? Det här är ett ar­gu­ment för det!

UTMÄRKT 2017 mot­tog Ju­lia Ud­dén L’oréal–une­scofor wo­men in sci­ence award. Ju­lia Ud­dénta­lar på Hjärn­da­gen 16 no­vem­ber: www.fof.se/ hjarn­da­gen

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.