Neu­ro­konst.

Modern Psykologi - - INNEHÅLL - – Jo­nas Matts­son

Se­dan 2011 har in­sti­tu­tio­nen för neu­ro­ve­ten­skap vid Ko­nink­lij­ke Ne­der­landse Aka­de­mie van We­ten­schap­pen, KNAW, ar­ran­ge­rat täv­ling­en Art of neu­rosci­ence. Må­let har va­rit att till­gäng­lig­gö­ra den mo­der­na neu­ro­ve­ten­ska­pen, men även att få fors­kar­na att när­ma sig sitt ar­be­te från ett an­nat per­spek­tiv. I årets täv­ling fast­na­de vi på re­dak­tio­nen för ett av he­dersom­näm­nan­de­na, näm­li­gen Knaw-fors­ka­ren Yishul Weis bild av den kom­plexa ryt­men i vå­ra hjärt­slag, som i sin tur styrs av det au­to­no­ma nerv­sy­ste­met.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.