Mi­ri­am Frankel

Modern Psykologi - - REDAKTION -

Mi­ri­am är fri­lans­jour­na­list och ar­be­tar som re­dak­tör på ve­ten­skaps­saj­ten The

Con­ver­sa­tion i Lon­don. På si­dan 42 skri­ver hon om klardrömmar. ”I en tid då vi dis­ku­te­rar huruvi­da med­vet­na ro­bo­tar kan ta över värl­den så tyc­ker jag att det är fa­sci­ne­ran­de hur li­te vi vet om hjär­nan. När jag hör­de att det fors­kas om vad dröm­mar kan av­slö­ja om med­ve­tan­det blev jag ny­fi­ken. Se­dan jag skrev ar­ti­keln har jag dess­utom själv haft dröm­mar som va­rit när­be­släk­ta­de med klardrömmar.”

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.