[SPE­LA UPP!]

Modern Psykologi - - INSIKT - Käl­la: Neu­ropsycho­lo­gy

Att fö­re­stäl­la dig upp­gif­ten och spe­la upp den som en scen, kan öka chan­ser­na att kom­ma ihåg det du ska gö­ra. Det vi­sar brit­tis­ka psy­ko­lo­gi‍ fors­ka­re som stu­de­rat det pro­spek­ti­va min­net – som gör att vi minns fram­ti­da hän­del­ser – hos 96 per­so­ner i åld­rar­na 18–87 år, fö­re och ef­ter att de fått spe­la upp ett sce­na­rio där de ut­för­de upp­gif­ten de skul­le kom­ma ihåg. I al­la åld­rar hjälp­te det­ta det pro­spek­ti­va min‍ net, men för­bätt­ring­en var tyd­li­gast hos äld­re med lind‍ rig kog­ni­tiv stör­ning, MCI, ett för­sta­di­um till alz­hei­mers.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.