BERGSTROMS

Man mås­te ve­ta vad man gör in­nan man gör det – an­nars vet man in­te vad man gjort när man gjort det.”

Modern Psykologi - - ANNONS - Lennart och Ma­ria Bergström

Grun­den till sen­ten­sen ovan är de er­fa­ren­he­ter och kun­ska­per vi skaf­fat oss un­der åren. Det kan gäl­la det mesta här i li­vet men ex­tra vik­tigt är det då man ar­be­tar med pro­blem som det fort­fa­ran­de rå­der oklar­he­ter om. Berg­ströms ut­bil­dar i psy­ko­te­ra­pi, be­ro­en­de, re­la­tio­ner och ex­i­sten­ti­el­la frågor med fo­kus på ång­est som driv­kraft.

Vår verk­sam­het star­ta­de med att Lennart Bergström öpp­na­de sin förs­ta mot­tag­ning för be­ro­en­de­pro­blem 1984 och höll den förs­ta kur­sen i modern kva­li­fi­ce­rad miss­brukste­ra­pi 1987. Re­dan då be­lys­te han de be­te­en­de­te­ra­peu­tis­ka och kog­ni­ti­va kun­ska­per­nas be­ty­del­se för go­da re­sul­tat och han lan­se­ra­de sin egen mul­ti­va­ri­a­ta match­nings­mo­dell in­kl den ex­i­sten­ti­el­la ång­es­ten och livs­frå­gor­na som ound­vik­li­ga kom­po­nen­ter i god be­hand­ling. I Berg­ströms match­nings­mo­dell in­går all­tid be­te­en­det, psy­ko­lo­gin, fy­si­o­lo­gin, so­ci­a­la om­rå­den och ex­i­sten­ti­el­la om­rå­den. Där­till kom­mer att ing­en te­ra­pi­mo­dell pas­sar al­la män­ni­skor även om de ut­i­från sett tycks ha sam­ma pro­blem. Av det föl­jer att go­da te­ra­peu­ter mås­te be­härs­ka fle­ra te­ra­pi­mo­del­ler.

Vi har i många år ut­bil­dat di­plo­me­ra­de A-te­ra­peu­ter (så kal­la­de be­ro­en­de­te­ra­peu­ter), an­hö­rig­te­ra­peu­ter och tolv­stegs­be­hand­la­re. Se­dan 2012 ger vi grund­läg­gan­de ut­bild­ning i psy­ko­te­ra­pi, så kal­lad KBT steg 1.

Berg­ströms har de se­nas­te åren gett ut böc­ker och nu finns en hand­boks­se­rie med sam­lings­nam­net ”Bot och bätt­ring”.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.