Hur stres­sad är du?

Modern Psykologi - - PERSONLIGT -

Det här testet he­ter KEDS, Ka­ro­lins­ka ex­haus­tion dis‍ or­der sca­le och har ska­pats av en fors­kar­grupp ledd av Ma­rie Ås­berg vid Ka­ro­lins­ka in­sti­tu­tet.

Ge­nom att sva­ra på frå­gor­na, ut­i­från fy­ra på­stå­en­den på en ska­la 0–6, och räk­na ihop de po­äng du får kan du själv se om du är i risk­zo­nen för att få ut­matt­nings‍ syndrom.

För att testet ska ge dig en bild av hur du har det nu så bör du sva­ra på hur du mått de två se­nas­te vec­kor­na. Du krys­sar i det som lig­ger när­mast hur du mår och fun­ge­rar, och ska­lan är från ing­et obe­hag alls till max­i­malt obe­hag.

1) Kon­cent­ra­tions­för­må­ga

Här ber vi dig ta ställ­ning till din för­må­ga att hål­la tan­kar­na sam­la­de och kon­cen­tre­ra dig. Tänk ige­nom hur du fun­ge­rar vid oli­ka syss­lor som krä­ver oli­ka grad av kon­cent­ra­tions‍ för­må­ga, tillex­em­pel läsning av kom­pli­ce­rad text, lätt tid‍ nings­text och tv-tit­tan­de.

0. Jag har in­te svårt att kon­cen­tre­ra mig ut­an lä­ser, tit­tar på tv och för sam­tal som van­ligt.

1. 2. Jag har ibland svårt att hål­la tan­kar­na sam­la­de på så­dant som nor­malt skul­le fånga min upp‍ märk­sam­het.

3. 4. Jag har of­ta svårt att

kon­cen­tre­ra mig.

5. 6. Jag kan över­hu­vud­ta­get in­te kon­cen­tre­ra mig på någon­ting.

2) Min­ne

Här ber vi dig be­skri­va din för‍ må­ga att kom­ma ihåg sa­ker. Tänk ef­ter om du har svårt att kom­ma ihåg namn, da­tum el­ler var­dag­li­ga ären­den.

0. Jag kom­mer ihåg namn, da­tum och ären­den jag ska gö­ra.

1. 2. Det hän­der att jag glöm­mer bort så­dant som in­te är så vik­tigt men om jag skär­per mig minns jag för det mesta.

3. 4. Jag glöm­mer of­ta bort mö­ten el­ler nam­nen på per­so­ner som jag kän­ner myc­ket väl.

5. 6. Jag glöm­mer dag­li­gen bort be­ty­del­se­ful­la sa­ker el­ler sa­ker som jag skul­le gjort.

3) Kropps­lig ut­trött­bar­het

Frå­gan gäl­ler hur du har det med din fy­sis­ka ork. Kän­ner du dig till ex­em­pel mer fy­siskt trött än van­ligt ef­ter var­dag‍ li­ga syss­lor el­ler nå­gon form av kropps­an­sträng­ning?

0. Jag kän­ner mig som van­ligt och ut­för fy­sis­ka ak­ti­vi­te­ter som in­går i var­da­gen el­ler trä­nar som jag bru­kar.

1.

2. Jag kän­ner att fy­sis­ka an­sträng­ning­ar är mer tröt­tan­de än nor­malt men rör mig än­då som van­ligt i det av­se­en­det.

3. 4. Jag har svårt att or­ka med kropps­an­sträng‍ ning. Det fun­ge­rar så länge jag rör mig i nor­mal takt men jag kla­rar in­te att öka tak­ten ut­an att bli dar­rig och and­fådd.

5. 6. Jag kän­ner mig myc­ket svag och or­kar in­te ens att rö­ra mig kor­ta­re sträc­kor.

Kom ihåg att be­döm­ning­en gäl­ler de se­nas­te två vec­kor­na.

4) Ut­hål­lig­het

Här vill vi att du tän­ker ef­ter hur din ut­hål­lig­het är och om du blir lät­ta­re psy­kiskt trött än van­ligt i oli­ka var­dag‍ li­ga si­tu­a­tio­ner.

0. Jag har li­ka myc­ket ener­gi som van­ligt. Jag har inga sär­skil­da svå­rig­he­ter att ge­nom‍ fö­ra mi­na var­dag­li­ga syss­lor.

1. 2. Jag kla­rar av att ge­nom‍ fö­ra var­dag­li­ga syss­lor men det går åt mer ener­gi och jag blir for­ta­re trött än van­ligt. Jag be­hö­ver ta pa­u­ser of­ta­re än van­ligt.

3. 4. Jag blir onor­malt trött av att för­sö­ka ut­fö­ra mi­na var­dags­syss­lor och um­gänge med and­ra män­ni­skor tröt­tar ut mig.

5. 6. Jag or­kar in­te gö­ra

någon­ting.

5) Åter­hämt­ning

Här ber vi dig be­skri­va hur väl och hur snabbt du åter­häm­tar dig psy­kiskt och fy­siskt när du har bli­vit ut­tröt­tad.

0. Jag be­hö­ver in­te vi­la un­der da­gen.

1. 2. Jag blir trött un­der da­gen men det räc­ker med en li­ten pa­us för att jag ska åter­häm­ta mig.

3. 4. Jag blir trött un­der da­gen och be­hö­ver långa pa­u­ser för att bli pig­ga­re.

5. 6. Det spe­lar ing­en roll hur myc­ket jag vi­lar, det är som om jag in­te kan lad­da om mi­na bat­te­ri­er.

6) Sömn

Här ber vi dig be­skri­va hur du so­ver. Tänk ef­ter hur god söm­nen va­rit och/el­ler om du känt dig ut­sövd un­der de se­nas­te två vec­kor­na. Be­döm­ning­en skall av­se hur du fak­tiskt so­vit, oav­sett om du ta­git sömn­me­del el­ler ej.

0. Jag so­ver gott och till­räck­ligt länge för mi­na be­hov och kän­ner mig för det mesta ut­vi­lad när jag vak­nar.

1. 2. Ibland so­ver jag oro­li­ga­re el­ler vak­nar un­der nat­ten och har svårt att som­na om. Det hän­der att jag in­te kän­ner mig ut­sövd ef­ter en natts sömn.

3. 4. Jag so­ver of­ta oro­ligt el­ler vak­nar un­der nat­ten och har svårt att som­na om. Det hän­der of­ta att jag in­te kän­ner mig ut­sövd ef­ter en natts sömn. 5. 6. Jag so­ver oro­ligt el­ler vak­nar var­je natt och har svå­rig­he­ter att som­na om. Jag kän­ner mig ald­rig ut­vi­lad el­ler ut­sövd när jag vak­nar.

7) Över­käns­lig­het för sin­nes­in­tryck

Frå­gan gäl­ler om du tyc­ker att nå­got el­ler någ­ra av di­na sin­nen bli­vit mer käns­li­ga för in­tryck, till ex­em­pel ljud, ljus, dof­ter el­ler be­rö­ring.

0. Jag tyc­ker in­te att mi­na sin­nen är käns­li­ga­re än van­ligt.

1. 2. Det hän­der att ljud, ljus el­ler and­ra sin­nes­in­tryck känns obe­hag­li­ga.

3. 4. Jag upp­le­ver of­ta ljud, ljus el­ler and­ra sin­nes‍ in­tryck som stö­ran­de el­ler obe­hag­li­ga.

5. 6. Ljud, ljus el­ler and­ra sin­nes­in­tryck stör mig så myc­ket att jag drar mig un­dan för att mi­na sin­nen ska få vi­la.

8) Upp­le­vel­sen av krav

Här ber vi dig ta ställ­ning till hur du re­a­ge­rar på krav som du upp­le­ver ställs på dig i var­da­gen. Kra­ven kan kom­ma från omgivningen el­ler dig själv.

0. Jag gör det jag ska el­ler vill gö­ra ut­an att upp­le­va det som sär­skilt krä­van‍ de el­ler be­svär­ligt.

1. 2. Var­dag­li­ga si­tu­a­tio­ner som jag ti­di­ga­re han­te­rat ut­an sär­skil­da pro­blem kan ibland kän­nas krä­van­de och or­sa­ka obe­hag el­ler få mig att bli lät­ta­re stres­sad än van­ligt. 3. 4. Si­tu­a­tio­ner som jag ti­di­ga­re han­te­rat ut­an pro­blem känns nu of­ta krä­van­de och or­sa­kar ett starkt obe­hag el­ler en stark stress.

5. 6. Det mesta känns krä­van­de och jag kla­rar in­te av att han­te­ra det över­hu­vud­ta­get.

9) Ir­ri­ta­tion och ils­ka

Frå­gan gäl­ler hur lät­tir­ri­te­rad el­ler arg du kän­ner dig in­om‍ bords oav­sett om du vi­sat nå‍ got ut­åt el­ler ej. Tänk sär­skilt ef­ter hur lätt­väckt din ir­ri‍ ta‍ti­on va­rit (”kort stu­bin”), i för­hål­lan­de till vad som ut­löst den, och på hur of­ta och hur in­ten­sivt du känt dig arg el­ler ir­ri­te­rad. Om du över­hu­vud‍ ta­get in­te kan kän­na någ­ra så­da­na käns­lor, skall du sät­ta din mar­ke­ring vid 0 po­äng.

0. Jag kän­ner mig in­te

sär­skilt lät­tir­ri­te­rad.

1. 2. Jag kän­ner mig mer otå­lig el­ler lät­tir­ri­te­rad än van­ligt men det går ock­så snabbt över.

3. 4. Jag blir lät­ta­re arg el­ler pro­vo­ce­rad än van­ligt. Ibland för­lo­rar jag fatt­ning­en på ett sätt som in­te är nor­malt för mig.

5. 6. Jag kän­ner mig of­ta all­de­les ra­san­de in­vär­tes och mås­te an­stränga mig till det yt­ters­ta för att be­härs­ka mig.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.