Allt om Imo­la

Så be­ter du dig på Eu­ro­pas häf­ti­gas­te mo­ped­mark­nad!

Moped - - INNEHÅLL - TEXT & FOTO: STE­FAN WULFF

Även i mit­ten av sep­tem­ber blir den ita­li­ens­ka so­len obarm­här­tig för oss nord­bor. Chan­sen till skug­ga är mi­ni­mal, sol­hatt sol­skydds­fak­tor och li­ter­vis med vat­ten är ett mås­te för att or­ka tras­ka runt. Vik­ti­gast är bra skor. Imo­la­mark­na­den star­tar fre­dag mid­dag och på­går till sön­dag kväll. Ru­ti­ne­ra­de be­sö­ka­re ge­nom­sö­ker en sälj­si­da per dag och om det finns

någ­ra peng­ar kvar an­vänds sön­da­gen till hård­prut­ning. Med li­te tur kanske den där en­vi­se säl­ja­ren bort­åt krö­ken har mjuk­nat nu när slu­tet när­mar sig. Vän­ta li­te. Var det in­te här han stod? Vart var det i så fall?

IMO­LA LIG­GER VAC­KERT

be­lä­get tre mil syd­ost om Bo­log­na i norra Ita­li­en. En ty­pisk ita­li­ensk små­stad där hu­sen ba­ra växt sig någ­ra vå­ning­ar hö­ga. På mark­plan ett myl­ler av små­ga­tor och prång, små ba­rer med er­bju­dan­den om välsma­kan­de mat och sval­kan­de dryck.

Au­to­dro­mo En­zo e Di­no Fer­ra­ri är sta­dens be­röm­da ra­cer­ba­na. Det är här mark­na­den hål­ler till med sitt otro­li­ga ut­bud av cyklar mo­pe­der sko­ters och mo­tor­cyklar. Lägg till hög­vis med ut­rust­ning och re­serv­de­lar i enorm mång­fald. Sök och du fin­ner. Möj­li­gen med nå­got li­tet un­dan­tag. Äls­ka­re av Puch och Zünd­app kanske ska stan­na hem­ma. Ita­li­en har haft en upp­sjö av två­hju­lings­till­ver­ka­re, im­port från and­ra län­der över­flö­dig.

Nu är Au­to­dro­mo En­zo e Di­no Fer­ra­ri en se­värd­het i sig själv. Från 1981 till 2006 värd för San Ma­ri­nos Grand Prix, ett av F1-cir­ku­sens hu­vud­num­mer. Två så skil­da ar­range­mang på sam­ma plats trig­gar igång fan­ta­sin och när första­gångs­be­sö­ka­ren be­fin­ner sig mitt på ra­cer­ba­nan bland curbs och sand­fål­lor upp­står frå­gor. Hur var det möj­ligt att kö­ra For­mel 1 på nå­got så smalt!? By­vä­gar är bre­da­re. Om­kör­ning­ar i van­sin­nig fart

mås­te ha krävt hjälte­mod. Mi­chael Schu­macher sat­te ban­re­kord 2004 med ti­den 1.20.41 över de fem kilo­met­rar­na.

Här är ku­pe­rat och in­bäd­dat i fro­dig gröns­ka. Bakom stöd­di­ga Armco-räc­ken hu­kar sig trä­den över sti­gar och väl­klipp­ta gräsy­tor, ger skug­ga åt män­ni­skor­na på park­bän­kar­na. Vil­lor och hy­res­hus lig­ger gran­ne, de­lar stäng­sel med Au­to­dro­men vil­ket känns overk­ligt. Hu­sens bal­kong­er har förs­ta par­kett.

DET RÅ­DER GOD

stäm­ning, al­la ver­kar av­slap­pa­de. Språket är ita­li­ens­ka. Nå­gon en­sta­ka af­fär kanske lå­ter sig gö­ras upp på knagg­lig tys­ka el­ler eng­els­ka. Att ges­ti­ku­le­ra hjäl­per fö­ga, det gör al­la stän­digt och jämt. Oslag­bart är pap­per och pen­na. Siff­ror­na är li­ka­da­na för de fles­ta eu­ro­pé­er. Men lägg på en nol­la på eu­ron.

Ut­bu­det av in­hems­ka fab­ri­kat är enormt. Ducati, Gilera, Guzzi och många and­ra för oss främ­man­de mär­ken. Fiat re­ge­rar in­om bil­pro­duk­tio­nen men att le­gen­da­ris­ka bil­till­ver­ka­re som Fer­ra­ri och Ma­se­ra­ti ock­så till­ver­kat mo­tor­cyklar sä­ger det mesta om den hö­ga sta­tus två­hju­ling­ar­na har i Ita­li­en.

Kva­li­te­ten på det som säljs är mesta­dels hög, hög­re än här hem­ma, och spe­ci­ellt re­serv­de­lar fö­re­kom­mer i fan­tas­tis­ka mäng­der, där­e­mot till en pris­ni­vå vi svens­kar än­nu in­te rik­tigt vant oss vid.

Vi tar ett ex­em­pel. En väl­vår­dad Mai­co ve­te­ran­mo­tor­cy­kel från 1954 som svens­kar­na fnös åt på Sve­ri­ges störs­ta ve­te­ran­mark­nad för­ra året sål­des

DET RÅ­DER GOD STÄM­NING OCH KVA­LI­TE­TEN ÄR HÖG.

slut­li­gen till en tysk för 13 000 kr. Nå­gon må­nad se­na­re sål­de tys­ken Mai­con vi­da­re till en ita­li­e­na­re för 30 000 kr. Ba­ra ett år ef­ter den förs­ta för­sälj­ning­en be­gär ita­li­e­na­ren 50 000 kr för ho­jen, här på Imo­la­mark­na­den. Ett pris som han di­rekt hö­jer till 75 000 kr när folk träng­er sig på, ny­fik­na var­för

BORLÄNGE MOPEDVETERANER

För Kjell Hell­berg och Hans Erik Als­terlund var årets Most­ra Scam­bio pre­miär.

– Det här var stort och in­tres­sant. Men för mig som kör Puch Sachs och Zünd­app fanns in­te myc­ket att hit­ta. Det blev ba­ra någ­ra de­ka­ler men till sist så köp­te Kjell en ita­li­ensk mo­ped och jag själv kanske två.

HÅ­KAN SUND­STRÖM

Hå­kan re­ser helst en­sam.

– Då kan det hän­da ovän­ta­de sa­ker och det är bra, sä­ger Hå­kan. Kör­de från Uppsa­la. Tving­a­des tul­la si­na mark­nads­peng­ar i Schweiz men trös­ta­de sig med att er­öv­ra en verk­lig ka­non­plats på Au­to­dro­men. Med bil och allt in­ne i det ex­klu­si­va de­på­om­rå­det.

jag står och di­vi­de­rar med ho­nom. Da­gen ef­ter är Mai­con bor­ta.

Sam­ti­digt in­ne­bär tu­sen­tals säl­ja­re på den sam­man­lagt en mil långa mark­nads­sträc­kan att nya fynd stän­digt dy­ker upp, ibland ef­ter ba­ra någ­ra me­ter, ibland li­te läng­re bort.

FOLK VALL­FÄR­DAR

till Imo­la och fram på da­gen blir träng­seln på­tag­lig. Med la­gom mel­lan­rum ser­ve­ras det kyl­da dryc­ker och varm mat som ska be­ta­las in­nan du stäl­ler dig i mat­kön. Man kan mat här men me­ny­er­na är ba­ra på ita­li­ens­ka.

Vart än blic­ken vänds skoc­kas det ex­tra­or­di­nä­ra två­hju­ling­ar. Hu­vud­num­mer är Ve­spa som är glöd­hett och som ver­kar be­tyd­ligt mer ef­ter­trak­ta­de än de su­per­re­no­ve­ra­de små Mo­to Guzzi och Ducati som står och glän­ser här och var.

Vil­ka hand­lar då? Man hör dem stän­digt. Köp­sug­na hol­län­da­re och tys­kar. I stör­re an­tal fin­kam­mar de mark­nads­om­rå­det i jakt på dyr­gri­par­na me­dan det i öv­rigt ge­nom ka­ka­fo­nin av rös­ter ba­ra hörs en­sta­ka svens­ka stäm­mor.

Jag stöt­te un­der de tre da­gar­na ba­ra på någ­ra få mind­re svensk­grup­pe­ring­ar. Men ska­ran väx­er. De fles­ta jag pra­ta­de med sa­de sig ha loc­kats till Imo­la av fi­at­sam­la­ren se­dan länge, Las­se Öh­man, som ge­ne­röst de­lar med sig av si­na eg­na er­fa­ren­he­ter. I jak­ten på fler de­lar till si­na Fiat snubb­la­de Las­se kring se­kel­skif­tet in bland mo­pe­der­na här på Imo­la­mark­na­den, och bland dem har han bli­vit kvar. Fyn­dar re­gel­bun­det och säl­jer se­dan vi­da­re en del hem­ma i Sve­ri­ge.

Det finns sä­kert and­ra svens­kar som ta­lar tyst om si­na eg­na er­fa­ren­he­ter, vill be­hål­la Imo­la­mark­na­den för sig själ­va. Som om det skul­le va­ra möj­ligt. Det re­sul­te­rar ba­ra i att tys­kar och hol­län­da­re ostört fått läg­ga be­slag på god­bi­tar­na.

Gre­jer­na lär räc­ka till al­la. På Imo­la­mark­na­den är mång­fal­den är enorm. Ut­bu­det ast­ro­no­miskt. Most­ra Scam­bio i Imo­la är him­mel­ri­ket för den ny­fik­ne.

För­ga­sa­re så långt ögat når. Näs­ta säl­ja­re har fler. Vil­ken sort är det nu igen som du sak­nar?

Det spe­lar egent­li­gen ing­en roll vad man sam­lar på. Ol­je­bur­kar, plåt­skyl­tar, su­per­re­no­ve­ra­de mo­tor­cyklar el­ler Ve­spa. På Imo­la­mark­na­den finns det. Ut­bu­det är enormt och myc­ket va­ri­e­rat.

Ut med mop­pe­fyn­det till bi­len snabbt in igen. Kick­bi­ke är guld värt. Spa­rar svett och dyr­bar tid.

Sty­ren upp­bygg­da som en blad­fjä­der, wow! In­te bil­li­ga.

Regn­bågs­sad­lar. El­ler ett su­per­de­tal­je­rat ra­ce­byg­ge, nå­gon!?

Tå­la­mod, stän­dig fo­kus och vetska­pen om vad man egent­li­gen sö­ker är nöd­vän­digt här i Imo­la.

Över­allt står det ex­tremt väl­re­no­ve­ra­de mo­pe­der till sa­lu. Här en dre­gelfram­kal­lan­de Ital­jet.

Ibland krävs en ext­ra titt för att fat­ta. In­sug­strat­tar. El­ler?

Öken­vand­ring på as­falt. Den som är väl för­be­redd kla­rar pres­sen.

Ita­li­ens­ka mo­ped­mo­to­rer i sig är re­na ra­ma konst­ver­ken. Vem vill in­te ha en Cuc­ci­o­lo på hyl­lan!?

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.