BADBRUDAR OCH KONST­NÄR­LI­GA BIL­DER

Moped - - POSTILJONEN - BERNT LUND­BERG

Jag bör­jar med ett par bra ex­em­pel från för­ra num­ret. Wil­ly Lät­hs ar­ti­kel, lätt­läst och trev­lig ut­an konst­la­de lus­tig­he­ter och till­gjor­da skämt. Även ar­ti­keln om Badbrudar var myc­ket trev­lig, sånär som på bil­der­na.

Ar­ti­keln het­te ju badbrudar, och så har ni klämt in en li­ten ynk­lig bild up­pe i ena hör­net och svart­vit dess­utom, ka­ta­strof! Se­dan tas res­ten av si­dan upp av en så kal­lad “konst­när­lig” bild av en mo­ped???

Ni har ju ock­så fle­ra gång­er be­kla­gat att ni in­te kan be­sö­ka så många eve­ne­mang som ni öns­kar, då kun­de ni ju åt­minsto­ne vi­sa be­tyd­ligt fler bil­der från dom ni besöker. Kun­de ni dess­utom av­stå från des­sa oin­tres­san­ta och platskrä­van­de och re­surskrä­van­de re­se­re­por­tage som finns i var­je num­mer, så skul­le ni kanske kun­na be­sö­ka nå­got mer eve­ne­mang, el­ler i al­la fall få fler si­dor till­gäng­li­ga för fler bil­der.

Om jag vill lä­sa re­se­re­por­tage så pre­nu­me­re­rar jag på en re­se­tid­ning! Nå­got som jag ock­så sak­nar är bild­tex­ter, ni har på någ­ra, men det skul­le fin­nas på al­la. Ba­ra vil­ken sorts mo­ped, och om det finns per­so­ner med på bil­den, namn och hem­ort på des­sa.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.