UPP­FYLLD PÅHÄNGSDRÖM

Moped - - POSTILJONEN -

När man som jag sam­lar på på­häng­a­re, visst blir man då ext­ra glad då man kom­mer över en rik­tig öns­ke­dröm? Man blädd­rar i böc­ker och vis­sa fast­nar man ext­ra för. Ty­värr i mitt fall, och sä­kert många and­ras, är det den som finns i väl­digt få ex­em­plar och al­la and­ra med su­per­stor plån­bok ock­så vill ha i sin sam­ling. Jag ha­de en him­la tur som hit­ta­de den­na Fan­tom bland på­hängs­mo­to­rer! En väst­tysk Ei­len­ri­e­de som på li­cens sål­des och even­tu­ellt till­ver­ka­des un­der nam­net Fan­tom i Nor­ge. Kanske nå­gon lä­sa­re vet me­ra? Ei­len­ri­e­de­mo­torn kom att fin­nas i slu­tet av 1953. Då ha­de det bör­jat kom­ma ”rik­ti­ga” mo­pe­der! Mo­tor­pa­ke­tet var dyrt och blev helt en­kelt svårsålt i kon­kur­ren­sen. Vad gjor­de det lil­la und­ret så dyrt då? Ja, sä­kert var det form­giv­ning­en, men se­dan att

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.