En kul­tur­ar­be­ta­re i det tys­ta

Moped - - KICKSTART -

I30 år har La­holms kom­mun de­lat ut ett år­ligt kul­tur­pris. Till en hem­bygds­fors­ka­re el­ler re­vy­ma­ka­re, till ex­em­pel. Med­bor­ga­re som id­kar dans, te­a­ter el­ler konst lig­ger all­tid bra till. I be­grep­pet kul­tur – od­ling – trängs en mängd mot­stri­dig­he­ter och en rad osyn­li­ga mar­kö­rer om klass, bild­ning, smak och re­fe­ren­ser. In­te säl­lan för­gif­tar pre­fix­en fin-, ful- el­ler po­pu­lär- sam­tal och re­flek­tio­ner. Onö­digt tyc­ker jag. Trå­ki­ga skygg­lap­par ba­ra. Ibland kan jag för­vå­nas över min för­må­ga att ta in ex­pe­ri­men­tell dans och gräns­spräng­an­de po­e­si. In­te hel­ler pan­to­mim kan ute­slu­tas helt. I mig le­ver Jus­si Björ­ling li­ka starkt som John Clee­se och i den­na min egen brygd finns för­stås ock­så mo­pe­der­na. Gö­ran Martinsson i Vind­rarp od­lar mer än de fles­ta av oss. Gö­ran är en kul­tur­ar­be­ta­re i det tys­ta som med pre­ci­sion och ut­hål­lig­het byggt upp nå­got all­de­les ena­stå­en­de hem­ma på sin gård. Han har gjort det för sitt eget höga nö­jes skull. Men det är mer än så. För oss be­sö­ka­re är la­gårds­dör­ren en por­tal till de­sign-, in­du­stri- och kul­tur­histo­ria av bäs­ta sort, en färgstark väv av dröm­mar, min­nen och ab­sur­di­te­ter. Va­re sig man man drab­bas av nostal­gi­chock el­ler för­lo­rar sig i for­mer och fär­ger är mu­se­et i Vind­rarp ett gi­vet kul­tur­cent­rum för den som för­står att vid­ga skygg­lap­par­na. Därför gör vi en Mo­ped Spe­ci­al en­bart med mo­pe­der hand­ploc­ka­de ur Gö­rans mag­ni­fi­ka kol­lek­tion.

Men har han be­lö­nats med kom­mu­nens kul­tur­pris? Knap­past.

Ge­nom låg­mält, en­trä­get och nog­grant ge­nom­fört ar­be­te lå­ter Gö­ran Martinsson oss se in i eg­na och and­ras värl­dar. I mö­tet med en mo­ped­skatt i världs­klass ges möj­lig­het att re­flek­te­ra över oss själ­va och vår egen tid. Se där, La­holms kom­mun. Det lät näs­tan som en pris­mo­ti­ve­ring. CLAES JO­HANS­SON, CHEFRE­DAK­TÖR P.S Al­la kan ge för­slag på kul­tur­pris i La­holms kom­mun. Det är ba­ra att mejla till:

kul­tur.och.ut­veck­lings­namn­den@la­holm.se

D.S

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.