Stan­dard We­ek­end Cross

STAN­DARD WE­EK­END CROSS

Moped - - INNEHÅLL -

Skö­nas­te mop­pen – ever!

Be­grep­pet sport lig­ger som en våt ce­ment­filt över mop­pe­värl­den. Al­la des­sa miss­lyc­ka­de sport­mo­pe­der som in­te pre­ste­ra­de vas­sa­re kurv­för­må­ga el­ler ac­ce­le­ra­tion än van­li­ga tant­mo­del­ler. Det är li­te rö­ran­de. Stör­re fo­kus bor­de istäl­let ha lagts på att ra­ma in den­na fläm­tan­de häst­kraft med nå­got slö­san­de be­kvämt. Ing­en krum sko­ter. Nå­got till­ba­ka­lu­tat. Nå­got som hyl­la­de häst­kraf­tens uni­ka för­må­ga att kä­ka mil. Ett mär­ke som än­då gjor­de det – ex­tremt ut­stu­de­rat – var för­stås Stan­dard. Det un­der­ba­ra knäpp­fö­re­ta­get i Mal­mö. Stan­dard We­ek­end Cross var en HD el­ler Mo­to Guz­zi i mo­ped­for­mat, möj­lig att ut­rus­ta med bå­de ra­dio och skidor. En an­tenn stack upp ur lykt­hu­set! För­svensk­ning­en med Sachs­mo­tor gjor­de ma­ski­nen gott, den fanns bå­de som två- och fyr­väx­lad, till pri­set av 1 450 kro­nor re­spek­ti­ve 1 595 kro­nor. För yt­ter­li­ga­re hund­ra kro­nor var mo­torn bå­de trim­mad och fem­väx­lad, fär­dig att re­gi­stre­ras som lätt mo­tor­cy­kel. De fräc­ka Stan­dard­mo­pe­der­na med Sachs­mo- to­rer im­por­te­ra­des un­der tre år en­ligt vis­sa käl­lor med start 1966. Men re­dan i april 1964 stod ett ex­em­plar på Sta­tens Prov­nings­an­stalt för typ­god­kän­nan­de. De kli­a­de sig i hu­vu­det över en av­bru­ten ra­di­o­an­tenn och de märk­li­ga dub­bel­pi­or­na. 1968 var det knall­rea på We­ek­end Cross, 995 kro­nor. Men det kan li­ka gär­na ha va­rit 1967. Upp­gif­ter­na kring Svens­ka Cy­kel­fa­bri­ken är li­ka sud­di­ga som mo­pe­der­na var kniv­skar­pa och an­non­ser­na het­si­ga.

Svens­ka Cy­kel­fa­bri­ken bör­ja­de med im­port av Ca­sal och efter den ita­li­ens­ka epo­ken blev det någ­ra få år med Ya­ma­ha. Där­ef­ter för­sälj­ning av ra­dio och hi­fi. Jan Bei­rup var af­färs­man­nen som kun­de lä­sa av tren­der­na.

Man vill åka långt. Änd­ra ben­vin­kel var ti­on­de mil. Rat­ta in P2, ”Klas­siskt på hem­väg”.

Det sål­des en och an­nan We­ek­end Cross på postor­der el­ler på be­ställ­ning ge­nom den lo­ka­la cy­kel­hand­la­ren. Kung på byn? Hund­ra pro­cent.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.