Ya­ma­ha Chap­py

Moped - - INNEHÅLL -

Al­la gil­lar Jan­ne Lof­fe på hjul. Men var är de nu?

Chap­py var Ya­ma­has svar på Hon­das sälj­suc­cé Mon­key­bi­ke. Väl till­ta­gen längd och sitt­höjd gjor­de dä­re­mot Chap­py halv­num­ret stör­re och att likt Hon­da kal­la­de minsting­en för mi­ni­bi­ke känns li­te fel­ak­tigt även om stil­kra­ven upp­fylls. Kanske mer en av­klädd sko­ter. Chap­py bjöd på sta­dig ram och gaf­fel. Den fartvind­skyl­da tre­väx­la­de mo­torn från spor­ti­ga Ya­ma­ha FS1 mon­te­ra­des lågt och mitt mel­lan hju­len vil­ket till­sam­mans med tan­kens pla­ce­ring un­der sa­deln re­sul­te­ra­de i ut­märkt vikt­för­del­ning. Chap­pys kö­re­gen­ska­per och ba­lans ham­na­de i topp. Här fanns kraf­ti­ga hjul som li­ten om­krets till trots le­ve­re­ra­de ut­märkt väggrepp och bjöd på ut­märk­ta brom­sar. Mä­tar­gra­de­ring till 80 km/h var ing­et tomt skryt då en rap­pa­re re­gi­stre­rings­plik­tig 80-ku­biks­ver­sion sål­des pa­ral­lellt.

Me­dan Mon­key­bi­ke sågs som lek­for­don bygg­de Chap­py sin po­pu­la­ri­tet bland vux­et folk där be­hov fanns av ett li­tet bräns­lesnålt for­don för trans­port till ten­nisba­nan, för in­köp i när­bu­ti­ken el­ler pend­ling till job­bet. Mer för­vå­nan­de var att ton­års­grab­bar­na som vanligtvis fö­re­drog hård­kokt ut­strål­ning ock­så föll för låg­hju­ling­en.

Chap­py blev en cool mo­ped i många lä­ger, bland tje­jer och kil­lar, tan­ter som gub­bar. Lätt att ma­nö­vre­ra. Lätt att sti­ga på. För de vil­das­te ock­så lätt att dra upp på bak­hju­let. Så­dant im­par.

som kör­de All­tid le­en­de kvin­nor

till shop­ping, till Chap­py. På väg

Men var Ten­nisba­nan! löprun­dan.

rac­ket i så fall? pla­ce­ra­des en + Kom­for­ta­bel + Gil­las av al­la – Låg ak­tions­ra­die Fram­gaf­fel typ Ce­ri­a­ni. Grova däck i stor­lek 4.00 x 8 med bra grepp men sam­ti­digt tung­ma­nö­vre­ra­de i låg fart. Skär­mar­na var i plåt. El­ler plast. Till­verk­nings­pe­ri­o­den sträck­te sig från 197396, de­tal­jer hann änd­ras.

Mo­tor med se­pa­rat­smörj­ning via ol­je­pump. Var­nings­lam­pa för låg ol­je­ni­vå.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.