Mustang TT

Moped - - INNEHÅLL -

Två sten­hår­ding­ar från Trel­le­borg.

Mustang TT in­tro­du­ce­ra­des 1966, di­rekt sprung­en ur ett år äld­re Mustang Cross Spe­ci­al. In­te så myc­ket mer än sty­ret, sa­deln och tan­ken skilj­de, och att bol­la de­lar­na fram och till­ba­ka mel­lan mo­del­ler­na var myc­ket van­ligt och med av­sikt att lu­ra ögat. Ge il­lu­sio­ner om nyfram­tag­na ver­sio­ner, en kost­nads­ef­fek­tiv och fli­tigt an­vänd me­tod bland svens­ka till­ver­ka­re. Med ra­dar­pa­ret TT Su­per och Cross Spe­ci­al bred­da­des Mustangs slagstyr­ka. Dels mot de ut­länds­ka gi­gan­ter­na Puch och Zündapp, men även mot svens­ka mär­ken som Fram-King, Rex och fram­förallt MCB.

De som främst till­ta­la­des av sport­mo­del­ler­na var den allt mer köp­star­ka ung­dom­li­ga publi­ken, och Mustangs trumf­kort för att er­öv­ra de­ras gunst var för­stås – Zünd­app­mo­torn. Än­då gick det in­te bort­se från att kon­kur­ren­sen hård­na­de i allt snab­ba­re takt. Un­der 1970-ta­let väx­te en allt stör­re flo­ra av Puch-mo­del­ler fram och nya mot­stån­da­re som Gi­le­ra och Ya­ma­ha dök upp.

Me­dan and­ra svens­ka till­ver­ka­re som Rex val­de att sät­ta si­na de­ka­ler på mo­pe­der från KTM tog Mustang-led­ning­en nya kraft­tag. Fram­gång­ar­na med Mam­ba led­de dem fram­åt med nya mo­del­ler på orm-te­mat som Cob­ra 1972 strax följd av Anacon­da. För dem som hyl­la­de flyd­da ti­der fanns Mustang TT kvar än­da till 1973. Krom­tyngd och grann.

Till­verk­nings­me­to­der­na hos Mustang i Trel­le­borg var hant­verks­mäs­si­ga. Små medel re­sul­te­ra­de i Mustang TT. Trots allt tuff till tu­sen. Tank på 10,5 li­ter. Stört­bå­ge för 40 kro­nor ex­tra. Pa­ket­hål­la­re 16 kro­nor. Lång men tunn av­gas­pi­pa in­ne­bar hög­re av­gas­ljud än för Zünd­apps eg­na mo­pe­der. Än­då kla­ga­de ing­en.

Snygg i grått som oran­ge. I gult, blått el­ler rött. Tank med lack el­ler krom en frå­ga om tyc­ke. Un­der någ­ra år den bäst­säl­jan­de Mustang­mo­del­len och mo­torn från Zündapp – 278-08 – ett stort plus. På­lit­lig, lätt­star­tad och håll­bar.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.