MCB Compact CS

Moped - - INNEHÅLL -

Fär­dig­för­pac­kad re­bel­lan­da från fa­brik.

Den är var­ken spor­tig el­ler snygg. El­ler är den det, Crescent Compact? Svensk mo­ped­histo­ri­as doldis och hjälte. Ka­me­le­on­ten som tack va­re si­na ned­to­na­de egen­ska­per pas­sa­de in pre­cis över­allt och till­ver­ka­des fler än al­la and­ra svens­ka mo­ped­mo­del­ler – så­där en 100 000 ex­em­plar mel­lan 1967 och 1983. Att den ra­tio­nellt ba­nan­for­ma­de ra­men med sitt ex­plo­si­va in­ne­håll kun­de lå­na sig till pre­cis allt blev tyd­ligt 1971 då MCB fick för sig att ung­do­mar­na trå­na­de efter en mo­pe­der­nas mot­sva­rig­het till Cap­tain Ame­ri­ca. Det gjor­de de in­te. Fil­men Ea­sy ri­der ha­de sin på­ver­kan på den svens­ka mo­ped­stam­men, men re­bel­lan­det kun­de in­te ut­fö­ras med tro­vär­dig­het i sa­deln på en fa­briks­sank­tio­ne­rad chop­per. Den de­len av pu­ber­te­ten star­ta­de med en båg­fil och po­la­rens svets. Just därför är Crescent CS ex­tra åtrå­värd idag, sär­skilt i el­digt oran­ge ”Man­da­rin”. Den fanns ock­så i

Kol­la in fran­sar­na. Ked­je­skyd­det. Krom­bå­gen som bör­jar vid sving­bul­ten och går en bra bit upp på jeansjac­kan. Skön stajl som in­te sål­de nå­got vi­da­re.

men Crescent Compact, Vi kal­lar den

Bo­la­gen blan­da­de Monark Crescent

CS och själv­klart fanns och gav och

Monark ock­så. de and­ra som

Längst bak i den in­vän­digt röd­må­la­de trat­ten sit­ter en li­ten ho­ri­son­tellt vinklad pip ur vil­ken av­ga­ser­na ström­ma­de. Det var en nöd­lös­ning då la­gen fö­re­skrev att av­ga­ser skul­le av­töm­mas pa­ral­lellt med mar­ken!

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.