Su­zu­ki M12S

SU­ZU­KI M12S

Moped - - INNEHÅLL -

När de små kil­lar­na fick re­spek­ten de för­tjä­na­de.

Su­zu­ki M12 kom till Sve­ri­ge 1965. Blos­san­de röd ef­tersom det var fa­vo­rit­ku­lö­ren bland ja­pans­ka mo­ped­mär­ken. Och om in­te röd – så blå. Punkt. M12 ba­se­ra­des på aning­en klun­si­ga­re Su­zu­ki M10 som in­te togs hit, och ha­de kom­pak­ta­re dy­na.

Svens­ka spe­ci­fi­ka­tio­ner i öv­rigt in­ne­bar mind­re för­ga­sa­re, slo­pad fjär­de väx­el och plugg i cy­lin­dern. För att lät­ta upp stäm­ning­en en aning då top­pef­fek­ten väl be­grän- sats till en häst­kraft la­de ge­ne­ra­la­gen­ten AB Mo­tor­ser­vice till ett S i mo­dell­be­teck­ning­en. S som i Sport. Till en bör­jan var fram­gaf­felns skruv­fjäd­rar väl syn­li­ga och tan­ken skarpt av­sku­ren bak­till men från 1967 li­tet run­da­re och fjäd­rar­na var dol­da av kro­ma­de hyl­sor.

M12S var li­ten och nätt vil­ket pas­sa­de dem som var se­na i väx­ten men var vär­re för lång­s­kan­kar­na. Me­ka­niskt höll Su­zu­ki en säl­lan skå­dat hög ni­vå med yt­terst lätt­på­ver­ka­de reg­lage för fri­kopp­ling, väx­lar och brom­sar. Tänd­nings­lås var tufft. Se­pa­rat ol­je­in­bland­ning var praktiskt och kom till 1969, upp­lagt av­gas­sy­stem en klar för­del när skogs­sti­gar­nas sträck­ning krävde att un­der­sö­kas. Med ”dra­gen” plugg och jac­kad kolv gav M12S vil­ken tre­ochen­hal­va som helst en match. Och om det trots allt vi­sa­de sig nöd­vän­digt fanns det dyrt fa­brikstrim som verk­li­gen gjor­de un­der­verk för pre­stan­dan.

Strål­kas­ta­rens spe­ci­el­la till­plat­ta­de un­der­si­da lev­de vi­da­re i K50. Här i plast med lågt mä­tar­hus. Sty­ret var myc­ket tunt. Tut- och blän­dar­knapp in­te­gre­ra­des i reg­lage­fäs­te­na och slad­dar­na drag­na in­vän­digt. Cho­kespa­ken sköt­tes enklast med tum­men. Bak­stöt­däm­pa­re med pro­gres­si­va skruv­fjäd­rar. Fram­gaf­felns fjäd­rar var gle­sa­re men li­ka ex­po­ne­ra­de. Fram­skär­men sil­ver­fär­gad fram till 1968. Vat­ten­tät broms med duk­tigt bett. Kro­ma­de fäl­gar. Ribb­däck fram var ty­piskt för den­na tids ja­pans­ka mc, där­med även mo­pe­der. Snyggt.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.