Monark M31

Moped - - INNEHÅLL -

Skön sport­mo­ped i den lil­la ska­lan.

Det är nå­got li­te rö­ran­de över de förs­ta svens­ka sport­mo­pe­der­na. Likt mo­to­ri­se­ra­de pojk­cyklar är de li­te för små, pin­ni­ga – li­te för sö­ta – för att kun­na tas på all­var. Fjö­si­ga mo­to­rer med i bäs­ta fall två­väx­lad hand­väx­el, en­kel fjäd­ring och obe­fint­li­ga brom­sar gjor­de hel­ler inga un­der­verk för spor­tig­he­ten. Idag är Monark M31/M51 Sport till­sam­mans med Husqvar­na Novolette Sport, Rex Rex­o­ped Cross­li­ne, Apol­lo Z9 Com­pe­ti­tion och Mustang 599 Sport li­ka svår­fång­a­de som högt äls­ka­de av sam­la­re. Al­la som tit­tar på dem – då­nar. Man fö­re­stäl­ler sig ett stort vi­trin­skåp med ett glas­fack för var­je. Att kö­ra dem ... njae. Ovan­lig­het­fak­torn gör Monark och de and­ra myc­ket svå­ra att re­no­ve­ra om mo­dell­spe­ci­fi­ka de­lar mås­te le­tas upp el­ler till­ver­kas. Som­ligt var ge­men­samt med stan­dard­mo­del­ler­na, som hjul och mo­tor. Men att hit­ta en lim­pa till en M31. Glöm.

Spink­spor­ti­sar­na fläm­ta­de till någ­ra ögon­blick i mit­ten av 1950-ta­let. Yt­terst få till­ver­ka­des, knappt hann de sy­nas i skylt­föns­ter och bro­schy­rer in­nan de var bor­ta. Tönt­stäm­peln lu­ra­de runt hör­net, det skul­le drö­ja näs­tan tio år in­nan be­grep­pet spor­tig­het ha­de nå­gon bä­ring i mo­ped­värl­den. M51 Sport kun­de ha Pi­lot­mo­tor och fläkt­kyld RMW – men har den nå­gon­sin setts i verk­lig­he­ten? Med Ilo Pi­a­no kal­la­des mo­del­len M31 och ha­de ”bort­to­nat” ljud. Än­nu en fel­rik­tad am­bi­tion.

Husqvar­na ha­de 1955 fått ett re­jält ge­nom­slag i me­dia med sin Novolette Sport. Mustang, Monark och Apol­lo var snab­ba att ge svar. Men al­la flop­pa­de.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.