To­mos Sport

TO­MOS SPORT

Moped - - INNEHÅLL -

Så myc­ket mer än ba­ra en Puch­ko­pia.

När CoMo M&T Bjer­ke blev ge­ne­ra­la­gent och lan­se­ra­de ett nytt mo­ped­mär­ke 1960, var det som To­mos Puch. Li­te drag­hjälp ska­da­de nog in­te tänk­te man, trots att det var up­pen­bart var grun­den stod. To­mos, den­na ju­go­sla­vis­ka Puch-klon, ha­de till en bör­jan det mesta ge­men­samt med ur­sprung­et även om ny­he­ter­na in­te fann sin plats i sam­ma ras­ka takt som på Puch. To­mos eg­na särart väx­te snart fram vil­ket vi­sa­de sig i an­norlun­da form­språk för mar­ke­ra­de kom­po­nen­ter som tank och sa­del. I mit­ten av 1960-ta­let blev fö­re­ta­get fri­ståen­de och ut­veck­ling­en av en egen mo­tor star­ta­de. Klar 1968, fyr­väx­lad och med fartvind­skyld cy­lin­der, skilj­de sig mo­torn mar­kant från den ti­di­ga­re Puch­ko­pi­an. Ljud­däm­pa­ren var väl­dig som en tre­stegs­ra­ket vil­ket var pas­san­de ef­tersom To­mos i re­kla­men stän­digt höll sig all­ra längst ute i rymden.

På mar­ken dä­re­mot vann Lennart Lin­dell 50-ku­biks­klas­sen i ro­adra­cing på To­mos med 140 km/h i topp­fart på ra­kor­na. Ny ge­ne­ra­la­gent blev We­lan­der& Jo­sep­h­son som kom at sam­man­fat­ta sitt värv med att man sålt 10 000 To­mos ak­tersnur­ror, men in­te ett ord om hur många mo­pe­der. Dä­re­mot fram­hölls mo­pe­der­nas go­da re­sul­tat i om­fat­tan­de tid­nings­tes­ter. Tes­ter där ri­va­li­te­ten mel­lan To­mos mot Puch blev en ex­tra kryd­da. Of­tast fick To­mos stryk. Om än mar­gi­nellt.

+ Ud­da mo­dell + Sta­bil – Ud­da mo­dell Ra­men kom från Puch VS 50 som se­na­re blev Flo­ri­da. Limp­sa­del och plåt un­der tan­ken för­vand­la­de ska­pel­sen till he­ta­re To­mos Sport. Så ska en sport­mo­ped se ut! Kraft­full och med lågt sty­re för fram­åt­lu­tad och fartvin­nan­de kör­ställ­ning. Sju mo­del­ler av To­mos sål­des i Sve­ri­ge. Den­na ti­di­ga sport­mo­dell var nog den vack­ras­te. Smak­full. Grann.

Den eg­na mo­torn stod snart i fo­kus med fyr­väx­lad cric-craclå­da. Fö­re det fläkt­kyld Puch­mo­tor, på To­mos Sport 1962 se­pa­rat tändspo­le. Lyk­ta och sty­re i egen kom­po­si­tion.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.