Puch M50 Ra­cing

Moped - - INNEHÅLL -

Den per­fek­ta mo­pe­den som ing­en frå­gat efter.

Pro­dukt­ut­veck­ling är en­kelt i te­o­rin. När tids­an­dan sprung­it ifrån Porsche 911 gjor­de fa­bri­ken det en­da lo­gis­ka och bör­ja­de om med ett blankt pap­per. Inga mer vett­skräm­da jour­na­lis­ter. Inga mer kun­der som knor­ra­de om omo­dernt brö­lan­de mo­to­rer och av­gas­doft i ku­pén. Vi vet hur det gick. Även Puchs spetsin­gen­jö­rer skred till ver­ket och punkt för punkt sud­da­de bort Da­ko­tans nack­de­lar tills man stod där med en rakt ige­nom helt ny och myc­ket för­del­ak­tig mo­ped. Nöj­da. Mo­ped för­res­ten. Puch M50 Ra­cing var ing­et an­nat än en mo­tor- cy­kel som för svenskt vid­kom­man­de till­fäl­lig­hets­vis bar på blott en häst­kraft. I lik­het med MCB hop­pa­des man på att 15-åring­ar­nas meklus­ta skul­le för­vand­la den till en lätt­vik­ta­re efter ett år. Ett rik­tigt bra säl­jar­gu­ment. För den tål­de. Ram, brom­sar och fjäd­ring var av hög – och tung – klass. Men idén bar in­te, nå­got MCB bit­tert fick er­fa­ra. Kun­der­na vil­le in­te ha det se­nas­te, det ra­tio­nel­la. Man vill ha käns­lan. Da­ko­ta­käns­lan. Man vil­le in­te ha en blod­fat­tig, fläs­kig och där­med ge­ne­ran­de trött mo­tor­cy­kel wan­ne­be som in­te ens i trim­mat ut­fö­ran­de skul­le bli snabb. Ing­en tuff varvräk­na­re i värl­den kun­de änd­ra på den sa­ken. In­te en vag­gram i stål från en 125:a, el­ler ens en has­tig­hets­mä­ta­re gra­de­rad till 100 km/h. M50 Ra­cing till­ver­ka­des 1974-76. Den yng­la­de var­ken av sig i skrö­nor el­ler nostal­gi, vil­ket märks idag då den­na kom­pe­ten­ta mo­dell – oför­tjänt – mest kom­men­te­ras med en ax­el­ryck­ning.

Finn fem fel? Nej, just det. M50 Ra­cing ha­de al­la rätt. Den var bo­te­med­let mot ving­el, klent ljus, trä­smak och broms­sträc­kor ut­an slut. Än­då så fel.

Sty­ret är en halv kilo­me­ter brett, an­nars var kör­ställ­ning­en ide­a­lisk. Men ing­en vil­le rik­tigt bli sedd i sa­deln på M50 Ra­cing.

Poj­kar satt och dröm­de om varvräk­na­re med oran­ge nål. Men när det till slut kom val­de man än­då en mo­dell som ens far­sa ock­så kun­de ha haft som ton­å­ring. Snudd på elakt mot den ka­pab­la M50 Ra­cing.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.