Stan­dard Trail King

Två knall­gu­la in­sek­ter i kvälls­lju­set. Den svens­ka mo­ped­histo­ri­ens kanske häf­ti­gas­te cross­ma­ski­ner: Stan­dard Ame­ri­can We­ek­end Cross Trail King. Ye­a­hh.

Moped - - INNEHÅLL - TEXT & FO­TO: CLAES JOHANSSON

Världs­hi­sto­ri­ens gu­las­te och gal­nas­te cross­mop­pe

DET GÖR ONT I ÖGONHÅLORNA NÄR SO­LEN REFLEKTERAS.

Det vi­lar nå­got nästan ob­scent över Stan­dard Ame­ri­can We­ek­end Cross Trail King. Det hand­lar in­te ba­ra om mäng­den sta­vel­ser i det upp­blåsta nam­net el­ler ens i det fak­tum att det gör ont i ögon­hå­lar­na när so­len reflekteras i lac­ken. Det är nog själ­va till­ta­get i sig. Flä­kig­he­ten, fräck­he­ten, det fri­gjor­da och lös­släpp­ta. Fri­he­ten den tog sig i lan­det la­gom. Och mitt i den­na upp­vis­ning: ett myn­digt pek­fing­er om lag, ord­ning, rätt och fel. En li­ten de­talj som tar ner den­na ut­le­van­de mo­peddröm på mar­ken: det tor­ra bak­ly­set i typ­god­känt ut­fö­ran­de av Kung­li­ga Vat­ten och Väg­bygg­nads­sty­rel­sen. Den som ock­så satt på Norsjö Part­ner. Det är ba­ra helt un­der­bart. Än en gång har jag lan­dat hem­ma hos Mat­hs Nop­pe No­rin i Ås­ham­mar. Det blir lätt så, hans sam­ling har en mag­ne­tisk in­ver­kan. För­ra vän­dan var Svens­ka Cy­kel­fa­bri­kens gli­dar­mop­par hu­vud­num­ret, två fan­tas­tis­ka Stan­dard Ame­ri­can We­ek­end Cross – nu spa­nar vi in crossva­ri­an­ten i dub­bel upp­sätt­ning. Ra­men är ge­men­sam lik­som många de­tal­jer, men det här är gli­dar­mo­pe­dens raka mot­sats. Här ut­lo­vas her­ra­väl­de över sand­dy­ner och rull­stenså­sar, damm­ply­mer ska spru­ta från spin­nan­de bak­hjul mot nedåt­gå­en­de sol. Nam­net Stan­dard står i bjärt kon­trast till allt vad mo­del­len ut­strå­lar. Den är sen­sa­tio­nell idag, för 50 år se­dan var den en bomb. Bakom Stan­dard stod Svens­ka Cy­kel­fa­bri­ken i Mal­mö, se­na­re i Lom­ma. I mit­ten av 1960-ta­let blom­ma­de det­ta lil­la fö­re­tag un­der led­ning av Jan Bei­rup ut till oa­na­de pro­por­tio­ner, åt­minsto­ne om man får tro den yvi­ga och väl­digt char­mi­ga re­klam som fram­ställ­des un­der des­sa år. Här fanns de gal­nas­te sty­re­na, de

hå­ri­gas­te trim­sat­ser­na och fram­för allt: tidernas fräc­kas­te mo­pe­der. Mycket sål­des över postor­der, till en bör­jan un­der nam­net Mo­pedä­gar­nas In­köps­cen­tral. Den in­le­dan­de kon­tak­ten togs of­tast via små och hårt kon­den­se­ra­de, snudd på ag­gres­si­va an­non­ser, i fack­tid­skrif­ter­na. Det kun­de till ex­em­pel va­ra två el­ler fy­ra mil­li­me­ter hög­re GP SU­PER Ra­cer-kol­var, till al­la mo­ped­mär­ken, 27,50 kro­nor till en NSU Quick­ly och 26,75 kro­nor till en Puch VS50. Den 50-si­di­ga ka­ta­lo­gen om­fat­ta­de ra­cetrim­de­lar, mo­ped­de­lar och verk­tyg och kun­de be­stäl­las för två kro­nor. Var kun­den en mer en pang-på-röd­be­tan snub­be skic­ka­des en­bart trim­ka­ta­log mot 30 öre i fri­mär­ke.

JAN BEIRUPS AFFÄRSSINNE

led­de ho­nom till den ita­li­ens­ka mo­ped­till­ver­ka­ren Testi i Bo­log­na. I lik­het med många and­ra ita­li­ens­ka cy­kel­fö­re­tag ha­de fa­mil­je­fö­re­ta­get Testi ha­kat på mo­tor­boo­men med per­fekt ti­ming och från och med 1960-ta­let var mo­dell­pa­let­ten fa­sci­ne­ran­de rik. Man ex­por­te­ra­de till USA och ha­de ett eget dot­ter­bo­lag i Frank­ri­ke. Till­verk­ning­en var än­då flex­i­bel. När Bei­rup bör­ja­de im­por­te­ra We­ek­end Cross, Tel­s­tar, Su­per TT med fle­ra mo­del­ler lät han fa­bri­ken mon­te­ra be­prö­va­de Sachs 50 i li­te oli­ka ut­fö­ran­den. Det låg nä­ra till hands då Testi haft sam­ar­be­te med Fich­tel & Sachs redan på 1950-ta­let, men se­na­re gått över till Mi­na­rel­li och Demm. Tro­li­gen an­län­de en hel om­gång med sven­ski­fi­e­ra­de mo­pe­der till Skå­ne, var­på en in­ten­siv för­sälj­nings­ak­ti­vi­tet tog vid för att töm­ma lag­ret. Pris­sänk­ning­ar­na kom snabbt och ba­su­ne­ra­des ut på svart­vi­ta sten­ci­ler där hand­tex­ta­de budskap skrek ut chock­pri­ser: 975 kr för en Su­per TT (hund­ra styc­ken stod och vän­ta­de i lag­ret) och 995 kr för en We­ek­end Cross, sänkt från 1 450 kr.

CROSSVERSIONEN DÖK UPP 1966-67

(käl­lor­na är in­te helt till­för­lit­li­ga) och den kos­ta­de 1 595 kr. Den fanns i ett li­te hå­rigt en­du­rout­fö­ran­de med högt mon­te­ra­de skär­mar och ett kro­mat skydds­gal­ler fram­för strål­kas­ta­ren, en an­ord­ning som le­der tan­kar­na till en pop­pigt in­redd ita­li­ensk natt­klubb. Mo­torn var den fyr­väx­la­de fläkt­kyl­da va­ri­an­ten, re­na dy­na­mi­ten när en Sachs i Sve­ri­ge of­tast var två­väx­lad med gub­big hand­väx­el. Svens­ka Cy­kel­fa­bri­ken sål­de även en ti­o­väx­lad cross­ver­sion för 2 150 kro­nor, ett rent täv­lings­red­skap. Un­der en kort pe­ri­od ha­de man även en ur­snygg Gu­az­zo­ni 50-ku­bi­ka­re på pro­gram­met med ori­gi­nal­mo­tor från Ita­li­en.

För Mat­hs är själ­va jak­ten på ud­da mo­pe­der be­lö­ning­en. De gu­la seg­la­de in ef­ter en kö­pe­san­nons i Clas­sic Mo­tor. När mo­pe­der­na fått stå hem­ma en tid upp­står hos Mat­hs nå­gon slags

rast­lös­het och mycket rik­tigt – kort tid ef­ter vårt be­sök har den li­te ta­ma­re av de två seglat vi­da­re till en ny lyck­lig äga­re för 70 000 kr. Det var un­ge­fär vad Mat­hs gav för någ­ra år se­dan, och det är väl så des­sa ut­val­da skön­he­ter le­ver idag. De re­no­ve­ras med störs­ta nog­grann­het, be­und­ras och vand­rar se­dan vi­da­re till sam­lar­nas var­dags­rum och finga­rage. In­te säl­lan är de in­vol­ve­ra­de i in­tri­ka­ta by­tes­af­fä­rer och när det gäl­ler just Stan­dard så tycks den verk­li­ga gu­run på om­rå­det, Gö­ran Martins­son i Vind­rarp (se Moped 1/2017), ha ett fing­er med i de fles­ta ex­em­plar på ett el­ler an­nat sätt. Mo­ped­värl­den är ibland in­te så stor, men en­for­mig blir den ald­rig. In­te så länge det finns halv­gal­na en­tu­si­as­ter som Nop­pe och hel­gal­na mo­pe­der som Stan­dard Ame­ri­can We­ek­end Cross Trail King.

DEN ENA HAR SEGLAT VI­DA­RE TILL EN NY LYCK­LIG SAM­LA­RE.

Klu­ri­gas­te sty­ret i stan. Den ena ver­kar ha en hem­gjord va­ri­ant, li­te bre­da­re och snyg­ga­re än ori­gi­na­let. Trail King gick att be­stäl­la med ski­dor och i Ita­li­en lär det ha fun­nits ett ori­gi­nal­till­be­hör i form av ett ram­mon­te­rat fis­ke­spö. Gli­dar­ver­sio­ner­na ha­de styr­mon­te­rad ra­dio!

Mat­hs No­rin gil­lar jak­ten på ud­da mo­pe­der. De eg­na re­no­ve­ring­ar­na blir stän­digt av­brut­na av nya in­köp ...

En är re­no­ve­rad av Kent Pers­son i Löns­bo­da och den and­ra av Gö­ran Martins­son i Vind­rarp. Bå­da är li­ka ga­let vack­ra.

I USA fanns Trail King med 90-ku­biks­mo­tor och i Sve­ri­ge tigg­de den om trim. Gu­az­zo­ni Cross sål­des ock­så av Svens­ka Cy­kel­fa­bri­ken.

Årsmo­del­len är 1966 el­ler -67, det kan va­ra li­te ma­rigt att av­gö­ra det där. Topp­fi­nish än­da ner på bromspe­da­lens gum­mi som ta­lar om att Stan­dard egent­li­gen var en ita­li­ensk Testi.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.