Trim­bu­ti­ken

Tre ge­ne­ra­tio­ner job­bar si­da vid si­da med att för­se lan­dets mo­pe­den­tu­si­as­ter med bå­de ori­gi­nal- och trim­de­lar. Här finns allt och li­te till. Vi knac­kar på ga­ra­ge­dör­ren till ett fa­mil­je­fö­re­tag på hög­varv – Trim­bu­ti­ken i Tö­re­bo­da.

Moped - - INNEHÅLL - TEXT: STE­FAN WULFF FO­TO: CLAES JOHANSSON

Här kö­per du trim­de­lar och blir vän­ligt be­mött. Vi be­sö­ker en spe­ci­al­bu­tik.

Någ­ra knapp­tryck­ning­ar på Trim­bu­ti­kens hem­si­da och du har säk­rat en stänklapp av gum­mi och ett nytt sa­delö­ver­drag. Kanske ett ram­la­ger el­ler två? Just de här pro­duk­ter­na hör in­te till stor­säl­jar­na, de får stå som ex­em­pel på den bredd av mo­pedre­la­te­ra­de de­lar som Trim­bu­ti­ken er­bju­der si­na kun­der. Det var 2008 som Mi­kael Ny­man Karls­son drog igång Trim­bu­ti­ken i lil­la Tö­re­bo­da, ett sten­kast från Ma­ri­estad, mitt mel­lan Gö­te­borg och Stock­holm. Det som bör­ja­de med en för­sik­tig tre­va­re vid si­dan om or­di­na­rie jobb ut­veck­la­des i rask takt till en av de störs­ta ak­tö­rer­na in­om det­ta ge­bit. Idag om­sät­ter man 6,2 mil­jo­ner och man är ett fa­mil­je­fö­re­tag i or­dets rät­ta be­mär­kel­se då så­väl fru­gan So­fia, so­nen Al­bin och Mi­kaels pap­pa Klas Gös­ta al­la är starkt in­vol­ve­ra­de.

NÄR VI PÅ MOPED oan­mält dy­ker upp en van­lig var­dag rå­der det feb­ril aktivitet och kla­nens män tycks fullt sys­sel­sat­ta med pa­ke­te­ring av da­gens sänd­ning. Snab­ba le­ve­ran­ser ger nöj­da kun­der och ruc­kas in­te på ba­ra för att någ­ra re­port­rar rå­kar stå i vägen. Det lå­ter ritsch och ritsch igen på det väl­fyll­da lag­ret när tejpen rivs av för att för­seg­la la­ger av bub­bel­plast till skydd för va­ror­na. Al­bin och Klas Gös­ta kas­tar ett getö­ga på oss me­dan de job­bar vi­da­re. Dags­ut­flö­det av va­ror ska mat­cha or­derin­flö­det även idag – nå­got an­nat vo­re otänk­bart. Mi­kael häl­ler upp en skvätt kaf­fe åt oss, stan­nar till för en se­kund och för­kla­rar.

– När folk be­stäl­ler på nä­tet vill de ha sa­ker­na bums. I bör­jan kom det kun­der hit på be­sök men det fun­ge­ra­de in­te i läng­den. Nu fö­re­kom­mer för­sälj­ning över disk en­dast i un­dan­tags­fall. Man kan ringa hit på be­stäm­da ti­der och jag sva­rar då kun­den så rakt och är­ligt jag kan. Vi för­sö­ker alltid va­ra ser­vice­in­rik­ta­de. Trim­cy­lind­rar­na, trim­för­ga­sar­na och ef­fekt­ljud­däm­par­na. är hu­vud­spå­ret i verk­sam­he­ten, såsom fir­ma­nam­net an­ty­der. Det bör­ja­de med väss­gre­jer till he­der­li­ga gam­la mär­ken som Puch, Zünd­app, Sachs och fort­sat­te snart med Yamaha och Hon­da. Mi­kael har kun­nan­det i så­väl te­o­ri som prak­tik och om ba­ra tid ges för­äd­lar han själv ett an­tal cy­lind­rar om året för att loc­ka fram det där lil­la ex­tra på top­pen.

– Många av dem som hand­lar av oss är i vux­enstor­lek. Det får in­te gå för tungt i mot­vin­den el­ler upp­förs­bac­kar­na och man vill gär­na kom­ma snab­ba­re ut ur kur­vor­na. Se­dan finns det ju mystrim. För dem som in­te själ­va törs el­ler kan re­no­ve­ra sin mo­tor går den läm­na till Trim­bu­ti­ken för nöd­vän­di­ga åt­gär­der. Från enkla­re la­ger­byte till vär­re sa­ker som väss­ning av oli­ka grad.

– Upp­da­te­ring av hem­si­dan är på gång och sor­ti­men­tet ut­ö­kas ef­ter­hand med ori­gi­nal­de­lar till ILO och Victo­ria. Mer Yamaha DT och Hon­da MT5. Vi kom­mer ha Puch he­la sor­ti­ment, och i nä­ra fram­tid även de­lar till MCB Com­pact. Slit­de­lar som av­gas­sy­stem, däck, sad­lar vaj­rar och blin­kers kom­mer fort­sätt­nings­vis va­ra stor­säl­ja­re för Trim­bu­ti­ken. Men med al­la nya pro­duk­ter kom­mer fa­mil­jen Ny­man Karls­son fram­ö­ver få än­nu mer att gö­ra. Så spring in­te i vägen. Mås­te du ab­so­lut dit för att hand­la så av­ta­la tid. Och an­nars får du hem gre­jer­na snabbt via nä­tet – ba­ra någ­ra knapp­tryck­ning­ar bort.

Mi­kael Ny­man Karls­son får snart in en mängd nya pro­duk­ter.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.