Dröm­men om bi­len

Moped - - KICKSTART - CLAES JOHANSSON, CHEFREDAKTÖR

Det hän­de på någ­ra få år. Mo­pe­den gick från pin­nig cy­kel med hjälp­mo­tor till en bil på två hjul. När sta­tens plan att gö­ra ar­be­tar­klas­sen mer geo­gra­fiskt rör­lig ha­de in­fri­ats var det som om mo­pe­den fick ett eget liv, en egen lo­gik. Gub­bar­na fort­sat­te att nö­ta på si­na stryk­tå­li­ga Monark och Crescent till bru­ket, de be­höv­de ing­en ny års­mo­dell. Mo­ped­till­ver­kar­na sva­ra­de blixt­snabbt med att ge det­ta en­hets­for­don ett nytt och allt an­nat än stan­dar­di­se­rat ut­se­en­de. Form blev av­gö­ran­de i jak­ten på nya kun­der. Det var ing­en lätt upp­gift. Gam­la me­ri­ter räck­te in­te på en jung­fru­e­lig mark­nad och kon­kur­ren­sen var hårt upp­skru­vad. Ris­ken att in­ve­ste­ra sig fast i allt­för kost­sam­ma press­verk­tyg var up­pen­bar. Att un­der så­da­na om­stän­dig­he­ter pre­sen­te­ra avan­ce­ra­de for­mer som ex­em­pel­vis Crescent 2000 be­rät­tar nå­got om själv­för­tro­en­de och fram­tids­an­da. Ny­man­bo­la­gens näs­ta giv var in­te fe­ga­re, när ”Månra­ke­ten” följ­des upp med ”Ra­ke­ta­ren” där 5 000 grab­bar fått sä­ga sitt in­nan Björn Karl­ström sig­ne­ra­de rit­ning­en. In­spi­ra­tio­nen kom från bil­värl­den med ro­man­tis­ka in­slag av jet­ål­der och rymdä­ven­tyr. Så ha­de han ock­så teck­nad Bigg­les och il­lu­stre­rat sci­ence fic­tion. Dröm­men om en bil för över­ljuds­fart pro­ji­ce­rad i en två­hju­ling strypt till 30 km/h ... man kan in­te gö­ra an­nat än att äls­ka det.

Vin­na­ren i Årets Kusto­mi­zer 2017 Jo­han Karls­son ha­de skick­ligt ploc­kat upp det­ta de­sign­hi­sto­ris­ka te­ma i sin Bi­ar­ritz M, pum­pat upp det till choc­kar­ta­de di­men­sio­ner ut­an att för­lo­ra skär­pa el­ler grun­didé. Mitt i dess Detro­i­tis­ka ut­tryck fanns ett in­slag av sval, so­fisti­ke­rad ele­gans. Som om Har­ley J. Earl pre­sen­te­rat ett stor­vu­let de­sign­för­slag för Ny­mans – som ga­ran­te­rat skul­le ha fått in­gen­jö­rer­nas räk­ne­stic­kor att glö­da när press­verk­ty­gen skul­le tas fram.

Grat­tis Jo­han till en väl­för­tjänt se­ger!

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.